DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN & SƯ PHẠM NĂM 2017 PDF. In Email
Thứ tư, 31 Tháng 5 2017 09:28

 

- Phòng Đào tạo gửi danh sách tốt nghiệp sơ bộ đến ngày 27/05/2017. Kèm theo bảng thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp từng ngành.
- Đề nghị sinh viên xem và phản hồi sai sót (bao gồm thông tin cá nhân, hạng tốt nghiệp, sót trong việc xét tốt nghiệp  . . .) về phòng Đào tạo trước ngày 31/05/2017.

Sau ngày 31/05/2017 Nếu không có phản hồi, những sinh viên còn lại sẽ được xét tốt nghiệp vào tháng 8/2017

 

Link : https://www.dropbox.com/s/khp70nk5gy76vvo/X%C3%89T%20TN.rar?dl=0