DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, CẤP HỌC BỔNG, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018 10:33

Danh sách sinh viên được xét miễn học phí

Danh sách sinh viên được xét giảm 70% học phí

Danh sách sinh viên được xét giảm 50% học phí

Danh sách sinh viên được xét hỗ trợ chi phí học tập (đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo)

Danh sách sinh viên được xét nhận học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập (đối với sinh viên khuyết tật)