Thông báo hạn đóng học phí HK2 NH 201-2019 PDF. In Email
Thứ năm, 21 Tháng 3 2019 09:16

Sinh viên K41 đã đăng kí học phần Thực tập và kiến tập Hk2 NH 2018-2019 phải nộp học phí trước ngày 31/03/2019 để chốt danh sách báo cáo thực tập và kiến tập.

Nộp sau thời gian trên sẽ không có tên trong danh thực tập và kiến tập