Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 15:27

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

1    GS. Lê Trí Viễn
Năm phong tặng : 1991
2    TS. Trần Văn Tấn Năm phong tặng : 2008

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1    PGS.TS. Nguyễn Mộng Hy Năm phong tặng : 1990   
2    PGS. Cù Đình Tú Năm phong tặng : 1990   
3    PGS.TS. Từ Kỳ Năm phong tặng : 1992   
4    TS. Trần Văn Tấn Năm phong tặng : 1994   
5    PGS. Bùi Ngọc Hồ Năm phong tặng : 1994
6    PGS.TS. Nguyễn Trọng Khâm Năm phong tặng : 1994   
7    PGS. Nguyễn Nguyên Trứ Năm phong tặng : 1994
8    PGS.TS. Nguyễn Phan Quang Năm phong tặng : 1994   
9    Thầy Trần Tráng Năm phong tặng : 1994   
10   PGS.TS. Trần Văn Hạo Năm phong tặng : 1994   
11    GVC. Trần Hoán Năm phong tặng : 1996   
12    PGS.TS. Trần Hữu Tá Năm phong tặng : 1996   
13    PGS.TS. Đào Trọng Hùng Năm phong tặng : 1996   
14    PGS. Lương Duy Trung Năm phong tặng : 1998   
15    Thầy Ngô Chanh Năm phong tặng : 1998
16    PGS.TS. Phan Huy Xu Năm phong tặng : 1998   
17    Cô Ngô Thị Mai Anh Năm phong tặng : 1999   
18    GVC. Lê Vinh Quốc Năm phong tặng : 2000   
19    PGS.TS. Nguyễn Thị Hai Năm phong tặng : 2000   
20    ThS. Phan Kỳ Nam Năm phong tặng : 2000   
21    PGS.TS. Trần Xuân Đề Năm phong tặng : 2000   
22    PGS.TSKH. Trần Hữu Bổng Năm phong tặng : 2002
23    GVC. Nguyễn Minh Hòa Năm phong tặng : 2002   
24    Cô Trần Thị Cung Năm phong tặng : 2002
25    TS. Trần Thị Thanh Năm phong tặng : 2002   
26    PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị
Năm phong tặng : 2012