280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
Dương Minh Thành PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 00:00
Dương Minh Thành
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ: Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Toán & PPDH ở tiểu học
Phụ trách: Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; Các môn Toán
- Trưởng bộ môn Toán & PPDH ở tiểu học từ 01/4/2018.
- Quyết định bổ nhiệm Giảng viên chính số 1361/QĐ-ĐHSP ngày 10/5/2018 theo Quyết định công nhận số 1302/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2018, tính từ 01/4/2018.

A. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Lie Theory, Representation Theory, Algebra.
- Nghiên cứu về thiết kế xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn Toán.

B. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

Trước tháng 06/2013

Bài báo

1. Le Anh Vu and Duong Minh Thanh (2006), The Geometry of K-orbits of a Subclass of MD5-Groups and Foliations Formed by Their Generic K-orbits, Contributions in Mathematics and Applications, A special Vol. of East-West J. Math., 169-184.

2. Dương Minh Thành (2007), K-quỹ đạo lượng tử của MD5-nhóm, Tạp chí Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM 12, 83 – 98.

3. Dương Minh Thành (2009), Lượng tử hóa biến dạng trên các quỹ đạo đối phụ hợp của một vài lớp nhóm Lie giải được 5 chiều, Tạp chí Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM 18, 87-102.

4. Minh Thanh Duong and Rosane Ushirobira, Jordanian double extensions of a quadratic vector space and symmetric Novikov algebras, 33 pages, in submitting, arXiv:1012.5556v1.

5. Pham Tien Dat, Duong Minh Thanh and Le Anh Vu (2012), Solvable quadratic Lie algebras in low dimensions, East-West Journal of Mathematics 14(2), 208-218.

6. Minh Thanh Duong, Georges Pinczon and Rosane Ushirobira, (2012), A new invariant of quadratic Lie algebras, Journal of Algebra and Representation Theory 15(6), 1163-1203 (tạp chí quốc tế SCIE).

7. Minh Thanh Duong (2013), Two-step nilpotent quadratic Lie algebras and 8-dimensional non-commutative symmetric Novikov algebras, Vietnam Journal of Mathematics 41(2), 135-148.

8. Dương Minh Thành (2013), Nhóm đối đồng điều H2(g,C) của các đại số Lie toàn phương cơ bản, Tạp chí Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHSP TP.HCM 47(81), 25 – 36.

Đề tài nghiên cứu

1. Tham gia đề tài cấp Bộ mã số B.2005.23.70 “Về một lớp con các MD5-đại số và phân lá tạo bởi các K-quỹ đạo chiều cực đại của các MD5-nhóm tương ứng” (thời gian thực hiện: 4/2005 – 4/2007, đã nghiệm thu).

2. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở mã số CS.2008.19.23 “Lượng tử hóa biến dạng và biểu diễn unita vô hạn chiều của một số MD5-nhóm” (thời gian thực hiện: 4/2008 – 4/2009, đã nghiệm thu).

3. Tham gia đề tài cấp Bộ mã số B.2010.19.66 “Hình học vi phân không giao hoán trên lớp các MD-nhóm và MD-đại số 5 chiều”, (thời gian thực hiện: 4/2010 – 4/2012, đã nghiệm thu).

4. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở mã số CS.2011.19.52 “Một lớp con các đại số Lie quadratic” (thời gian thực hiện: 4/2011 – 4/2012, đã nghiệm thu).

Từ tháng 06/2013 đến nay

Bài báo

1. Dương Minh Thành (2013), Some extensions from a quadratic Lie algebra, Tạp chí Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHSP TP.HCM 51(85), 5 – 15.

2. Minh Thanh Duong and Rosane Ushirobira (2014), Singular quadratic Lie superalgebras, Journal of Algebra 407, 372-412 (tạp chí quốc tế SCI).

3. Minh Thanh Duong (2014), A classification of solvable quadratic and odd quadratic Lie superalgebras in low dimensions, Revista de la Unión Matemática Argentina 55(1). 119–138 (tạp chí quốc tế SCIE).

4. Minh Thanh Duong (2014), The Betti numbers for a family of solvable Lie algebras, arXiv:1404.5023 [math.RA].

5. Minh Thanh Duong and Rosane Ushirobira (2014), Solvable quadratic Lie algebras of dimensions \leq 8, arXiv:1407.6775 [math.RA].

6. Dương Minh Thành (2014), Bàn về những yếu tố hình thành nên một chương trình khung quốc gia môn toán, đã gửi đăng.

Đề tài nghiên cứu

1. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở mã số CS.2013.19.41 “Phân loại các siêu đại số Lie toàn phương thấp chiều” (thời gian thực hiện: 9/2013 – 9/2014, đã nghiệm thu).

2. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ mã số B.2013.19.07 “Đại số với một dạng song tuyến tính kết hợp không suy biến”, (thời gian thực hiện: 4/2013 – 4/2015, đã nghiệm thu cấp cơ sở).

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu