280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
Khái niệm diện tích trong sách Toán tiểu học Việt Nam và Pháp PDF. In Email
Thứ hai, 14 Tháng 9 2015 00:31

KHÁI NIỆM DIỆN TÍCH

TRONG SÁCH TOÁN TIỂU HỌC VIỆT NAM VÀ PHÁP

Trần Đức Thuận *

Tóm tắt: Diện tích là một khái niệm thường dùng trong cuộc sống. Bài viết này tập trung nghiên cứu các kiến thức liên quan đến diện tích trong sách Toán tiểu học của Việt Nam và Pháp. Bằng cách phân tích sách giáo khoa Toán được lựa chọn, chúng tôi cố gắng chỉ ra, so sánh mối quan hệ giữa khái niệm diện tích với thể chế dạy học ở Việt Nam và Pháp.

Từ khóa: diện tích, Toán tiểu học, thể chế dạy học, Việt Nam, Pháp.

THE NOTION OF AREA IN MATHEMATICS TEXTBOOKS
FOR ELEMENTARY STUDENTS IN VIETNAM AND FRANCE

Abstract: Area is a notion commonly used in daily life. This article concentrates on studying knowledge of area in Vietnamese and French mathematics textbooks at elementary schools. By analyzing selected mathematics textbooks, the author attempts to identify and compare the relationship between the notion of area with teaching and learning institutions in Vietnam and France.

Keywords: area, elementary mathematics, teaching and learning institution, Vietnam, France.

[…]

Để so sánh việc dạy học khái niệm diện tích ở cấp tiểu học giữa Việt Nam và Pháp, nghiên cứu này chọn nghiên cứu các bộ sách của Việt Nam và Pháp. Hiện nay, Việt Nam chỉ có một bộ sách giáo khoa Toán tiểu học do Đỗ Đình Hoan chủ biên. Do đó, sách giáo khoa và sách giáo viên do Đỗ Đình Hoan chủ biên được chọn phân tích. Trong khi đó, Pháp có nhiều bộ sách khác nhau. Bộ sách Cap Maths của nhóm Ronald Charnay được lựa chọn vì các tác giả là những nhà didactic Toán. Bộ sách Cap Maths có 3 phiên bản: sách học sinh gồm các bài tập thực hành; tập các phiếu bài tập, hình vẽ để cắt rời, phát cho học sinh thực hiện; sách hướng dẫn dành cho giáo viên có trích dẫn lại các trang sách học sinh, phân tích rõ ý tưởng, đáp án, kế hoạch dạy học. Do sách hướng dẫn dành cho giáo viên có trích dẫn lại các trang sách học sinh nên phần trích dẫn tài liệu tham khảo của Pháp chủ yếu được thực hiện trên sách hướng dẫn dành cho giáo viên.

[ … [†] ]

 


* ThS, Trường Đại học Sư phạm TPHCM

[†] Toàn văn được đăng từ trang 107 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM, số 6 (71)/2015

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu