Vietnamese-VN简体中文

Tuổi trẻ Khoa Trung
Năng động - Sáng tạo - Nhiệt huyết
 

 

Trang Chủ Biêu mẫu - Hướng dẫn Hướng dẫn HƯỚNG DẪN Phân tích chất lượng đoàn viên, Chi đoàn và bình chọn đoàn viên ưu tú Năm học 2011 - 2012
HƯỚNG DẪN Phân tích chất lượng đoàn viên, Chi đoàn và bình chọn đoàn viên ưu tú Năm học 2011 - 2012 PDF 打印 E-mail
周六, 2012年 04月 28日 08:57

HƯỚNG DẪN

Phân tích chất lượng đoàn viên, Chi đoàn

và bình chọn đoàn viên ưu tú

Năm học 2011 - 2012

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm học 2011 - 2012, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành hướng dẫn những nội dung trọng tâm, phương pháp phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn trong năm học này. Cụ thể:

 1. I. Tiêu chuẩn phân tích chất lượng Đoàn viên và Chi đoàn:
  1. 1. Đối với đoàn viên:

Dựa vào kết quả thực hiện chương trình rèn luyện năm học 2011 - 2012.

 1. 2. Đối với chi đoàn:
 2. a. Chi đoàn vững mạnh:

-    Thực hiện tốt tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”. Chủ động xây dựng nội dung hoạt động của Chi đoàn gắn với chỉ đạo của Đoàn cơ sở và Đoàn  trường, phát huy có hiệu quả các chương trình hành động của Đoàn.

-    100 % đoàn viên chi đoàn đăng ký và thực hiện hiệu quả chương trình Rèn luyện Đoàn viên.

-    Làm công tác phát triển đoàn viên mới và bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

-    Tổ chức Đại hội, Hội nghị đúng quy định, thực hiện tốt công tác Đoàn vụ, trích nộp đoàn phí đúng quy định, có sinh hoạt chi đoàn 1 tháng/lần, quản lý Đoàn viên chặt chẻ.

-    Làm tốt vai trò nòng cốt đối với Chi hội sinh viên tại cơ sở.

-    Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác, trọng tâm là các phần việc cụ thể để làm theo lời Bác.

-    Đăng kí, thực hiện Công trình thanh niên và được công nhận đạt hiệu quả.

-    Chi đoàn phải có ít nhất 80% đoàn viên đạt loại khá trở lên (trong đó có tối thiểu 30% đoàn viên Chi đoàn đạt loại xuất sắc) và không có đoàn viên xếp loại yếu.

 1. b. Chi đoàn khá:

-    Có duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm (ít nhất từ 2/3 trở lên).

-    Tỉ lệ đăng ký và thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên từ 80 - 100%

-    Có thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới.

-    Có thực hiện công tác Đoàn vụ, trích nộp đoàn phí đúng quy định, giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp nhưng hiệu quả chưa cao.

-    Tỉ lệ đoàn viên trung bình yếu không quá 20% tổng số đoàn viên Chi đoàn.

-    Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác, trọng tâm là các phần việc cụ thể để làm theo lời Bác nhưng hiệu quả chưa cao.

-    Đăng kí và thực hiện Công trình thanh niên và được công nhận hoàn thành.

 

 

 

 1. c. Chi đoàn trung bình:

-     Việc sinh hoạt chi đoàn định kỳ và sinh hoạt chi đoàn chủ điểm chưa tốt (ít nhất từ 50& trở lên).

-    Tỉ lệ đăng ký và thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên từ 50 - 80%

-    Không kết nạp được đoàn viên mới (trường hợp còn nguồn thanh niên).

-    Không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

-    Tỉ lệ đoàn viên trung bình yếu không quá 50% tổng số đoàn viên Chi đoàn.

-    Có sinh hoạt chi đoàn nhưng không thường xuyên. Vai trò của Chi đoàn mờ nhạt.

-    Còn lúng túng trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác

-    Đăng kí và thực hiện Công trình thanh niên nhưng không hoàn thành.

 1. d. Chi đoàn yếu:

-    Không tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên.

-    Tỉ lệ đăng ký và thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên dưới 50%

-    Không tổ chức được sinh hoạt Chi đoàn và các hoạt động Đoàn khác.

-    Không triển khai thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác

-    Không kết nạp được đoàn viên mới (trường hợp còn nguồn thanh niên).

-    Không giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

 

 1. II. Quy trình phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn:
  1. 1. Phân tích chất lượng đoàn viên:
  2. a. Đối tượng:

-    Chỉ tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên đối với những đoàn viên có thời gian sinh hoạt từ 3 tháng trở lên, có hồ sơ Đoàn tại Đoàn trường.

-    Đoàn viên là Đảng viên phải tiến hành phân tích chất lượng theo đúng quy trình.

 1. b. Các bước tiến hành:

-    Bước 1: Căn cứ vào vào hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn trường, Đoàn cơ sở và chi đoàn về việc đăng ký, thực hiện, đánh giá việc thực hiện chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2011 - 2012, Đoàn viên tự đánh giá việc thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên dựa vào các tiêu chí, nội dung đã đăng kí và chuyển cho Ban Chấp hành chi đoàn.

-    Bước 2: Ban Chấp hành Chi đoàn họp xét đánh giá trên cơ sở phiếu tự đánh giá; công bố kết quả tự đánh giá và đánh giá của Ban Chấp hành chi đoàn. Chi đoàn tiến hành biểu quyết thông qua kết quả đánh giá của từng đoàn viên. Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện là kết quả phân tích chất lượng đoàn viên.

 1. c. Những việc cần làm sau phân loại:

-    Ban Chấp hành Chi đoàn gửi biên bản họp Chi đoàn và danh sách tổng hợp kết quả phân tích chất lượng đoàn viên về Đoàn cơ sở để xem xét, công nhận kết quả phân loại.

-    Ban Chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm ghi kết quả đánh giá đoàn viên và nhận xét của Chi đoàn vào hồ sơ Đoàn của từng đoàn viên, chậm nhất là 3 tháng sau khi có kết quả đánh giá đoàn viên.

-    Khen thưởng và kỷ luật: Ban Chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm lập danh sách các đoàn viên xuất sắc đề nghị Đoàn cơ sở bình chọn Đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng thêm. Có hình thức theo dõi, hỗ trợ đoàn viên yếu phấn đấu, tùy mức độ tiến bộ mà xem xét, xử lý.

 1. 2. Phân tích chất lượng Chi đoàn:
 2. a. Đối tượng:

-    Chi đoàn có thời gian hoạt động liên tục từ 03 tháng trở lên tính đến thời điểm phân loại.

-    Không tiến hành phân tích chất lượng Chi đoàn đối với các trường hợp sau:

+       Các Chi đoàn thành lập mới (không đủ 03 tháng tính đến thời điểm phân tích chất lượng).

+       Các Chi đoàn mới được tách, sáp nhập do sắp xếp lại tổ chức (không đủ 03 tháng tính đến thời điểm phân tích chất lượng).

 1. b. Các bước tiến hành:

-    Bước 1: Căn cứ vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng Chi đoàn do Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành và hoạt động thực tiễn của cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế tại cơ sở, phân công ủy viên Ban Chấp hành theo dõi quá trình hoạt động của từng Chi đoàn. Tiến hành triển khai hướng dẫn tự đánh giá đến từng Chi đoàn. (Có thể dựa trên đánh giá chất lượng cơ sở Đoàn theo điểm do Đoàn Trường ban hành để tạo bảng điểm cho riêng Đoàn cơ sở)

-    Bước 2: Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức họp Chi đoàn, góp ý cho báo cáo hoạt động Chi đoàn năm học 2011 - 2012 , biểu quyết thông qua kết quả tự phân loại Chi đoàn. Ban Chấp hành Chi đoàn tổng hợp và báo cáo về Đoàn cấp trên thủ tục gồm: toàn bộ phiếu thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, tổng hợp phân loại đoàn viên, biên bản họp chi đoàn phân loại đoàn viên, phân loại Chi đoàn, báo cáo hoạt động Chi đoàn năm học 2011 - 2012.

-    Bước 3: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở họp xét phân loại Chi đoàn dựa trên tổng hợp kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và ghi nhận trong quá trình phân công ủy viên theo dõi hoạt động, bình chọn đoàn viên ưu tú. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành phân loại luôn cả những chi đoàn không hoàn tất thủ tục tự phân loại.

-    Bước 4: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở triệu tập hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để thống nhất đánh giá kết quả phân loại các Chi đoàn, đồng thời tự đánh giá hoạt động của Đoàn cơ sở trong một năm hoạt động.

-    Bước 5: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở gửi biên bản hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở mở rộng và danh sách tổng hợp kết quả phân tích chất lượng Chi đoàn về Ban Thường vụ Đoàn Trường để xem xét, công nhận kết quả phân loại.

 

 1. III. Bình chọn Đoàn viên ưu tú:
  1. 1. Đối tượng: Đoàn viên xuất sắc do Ban Chấp hành Đoàn khoa công nhận.
  2. 2. Tiêu chí bình chọn:

2.1 Đối với Sinh viên:

Mỗi đoàn viên xuất sắc được xét dựa vào một trong hai lĩnh vực sau và đảm bảo các tiêu chí bình chọn.

 1. a. Học tập, phong trào:

-       Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 từ 7.5 trở lên (bắt buộc).

(đối với sinh viên hệ tính chỉ trên 3,0)

-       Là sinh viên 5 tốt cấp Liên chi hội năm học 2010 - 2011 trở lên.

-       Tham gia các phong trào học thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao các cấp từ 4/2011 đến 5/2012. Cụ thể là một trong những nội dung sau:

+        Tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa trở lên.

+        Tham gia các kỳ thi olympic, các giải thưởng thành phố, trong nước và quốc tế.

+        Tổ chức; tham gia và đạt giải các cuộc thi học thuật, văn nghệ, thể dục thể thao:

 • Cấp khoa: giải nhất
 • Cấp trường: giải khuyến khích trở lên.
 1. b. Hoạt động:

-       Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 từ 6.5 trở lên (bắt buộc).

(đối với sinh viên hệ tính chỉ trên 2,5)

-       Là sinh viên 5 tốt cấp Liên chi hội năm học 2010 - 2011 trở lên.

-       Khen thưởng các cấp từ 5/2011 đến 4/2012.

-       Tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện từ 6/2011 đến 4/2012 (tham gia tối thiểu 3 hoạt động tình nguyện).

-       Đạt một trong những nội dung sau:

+        Là người tổ chức các hoạt động phong trào cho đoàn viên, sinh viên, học sinh có hiệu quả.

+        Có uy tín, được chi đoàn tín nhiệm và Chi đoàn được xếp loại vững mạnh năm học 2011 - 2012

Lưu ý: không xét tiêu chí “Sinh viên 5 tốt” đối với sinh viên năm nhất.

 

 1. 3. Các bước tiến hành:

-       Bước 1: Chi đoàn thực hiện và gửi Đoàn khoa hồ sơ sau:

+     Danh sách đoàn viên xuất sắc đạt các tiêu chí bình chọn của 1 trong 2 lĩnh vực trên.

+     Bài cảm nhận về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài viết cần thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+     Lí lịch chính trị sơ bộ của bản thân và gia đình của đoàn viên xuất sắc.

Lưu ý: Những đoàn viên được công nhận là đoàn viên ưu tú năm học 2010 – 2011 và phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2011 - 2012 là xuất sắc thì không viết bài cảm nhận. Những đối tượng còn lại đều phải viết bài cảm nhận.

-       Bước 2: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở, chú ý về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc.

-       Bước 3: Trên cơ sở đánh giá nhận thức về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua bài viết, ý kiến sơ bộ của cấp uỷ cơ sở về lịch sử chính trị của đoàn viên xuất sắc, Ban chấp hành Đoàn cơ sở họp xét và bình chọn đoàn viên ưu tú.

-       Bước 4: Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách bình chọn và công văn đề nghị công nhận Đoàn viên ưu tú của cơ sở.

Danh sách gồm có :

+     Tổng hợp danh sách trích ngang đoàn viên ưu tú.

+     Lí lịch chính trị sơ bộ;

+     Bài cảm nhận;

+     Công văn đề nghị công nhận Đoàn viên ưu tú.

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

-            19/4 – 23/4: Xây dựng hướng dẫn và xin ý kiến góp ý của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường và triển khai cơ sở Đoàn cơ sở

-            24/4 – 10/5: Đoàn cơ sở hướng dẫn chi Đoàn thực hiện, tổng hợp kết quả phân loại đoàn viên và chi đoàn, bình chọn đoàn viên ưu tú gửi về văn phòng Đoàn trường. Hạn chót là 11g00 ngày 10/5.

 

Nhạc Hot Việt Tháng 02/2014 - Various Artists

Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3


 Văn hóa - Giải trí - Giáo dục 

 HỆ THỐNG VĂN BẢN ĐOÀN TRƯỜNG 

 Hệ thống văn bản Hội sinh viên 

 Trò chuyện cùng sv 

 Gương mặt tiêu biểu 

 Tin phòng đọc 

Mục lục sách phòng đọc 

Để dễ dàng hơn trong việc tìm sách, các bạn sinh viên có thể tham khảo mục lục sách phòng đọc tại...
 

  Du lịch Việt Nam  

 Danh ngôn cuộc sống 

  Nào ta cùng cười  

 Phần mềm luyện thi bằng lái xe Moto hạng A1 

 WebLinks 


 Tin tức - Sự kiện 

Khánh thành bảo tàng Côn Đảo tại Bà Rịa-Vũng Tàu


Ngày 6/9, tại huyện Côn Đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Côn Đảo. Du khách tham quan khu di tích "chuồng cọp" ở Nhà tù Côn Đảo, nơi trước đây từng giam cầm những chiến sỹ cách mạng. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN) Công trình Bảo tàng Côn Đảo được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009, với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng; trong đó 40 tỷ đồng...