Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VĂN BẢN NHÀ NƯỚC Chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 02 Décembre 2015 16:02

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website