Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Dương Thúc Huy PDF. In Email
Thứ năm, 08 Tháng 2 2018 17:00

DƯƠNG THÚC HUY

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 20.02.1984


Quê quán: Bình Thuận


Học vị: Tiến Sĩ

,năm công nhận: 2016

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Hóa Hữu Cơ, Phương pháp phổ nghiệm

Đơn vị công tác:

Khoa Hóa, Đại học Sư phạm TP.HCM

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P4, Q5, TPHCM

Điện thoại:


Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Tuong Lam Truong, Vo Thi Nga, Duong Thuc Huy,Huynh Bui Linh Chi, Nguyen Kim Phi Phung (2014), A new depside from Usnea aciculifera growing in Vietnam (Parmeliaceae), Natural Product Communications, 9 (8), 1179-1180. (ISI Q2)
 2. Ly Hoang Diem, Vo Thi Nga, Duong Thuc  Huy, Nguyen The Duy, Nguyen Kim Phi  Phung (2015),  A new depside and two new diphenyl ether compounds from the lichen Ramalina  farinacea (L.) Ach, Phytochemistry Letters, 11, 146-150. (ISI Q2)
 3. Duong Thuc Huy, Warinthorn Chavasiri, Joël Boustie, Nguyen Kim Phi Phung (2015), New meta-depsidones and diphenyl ethers from the lichen Parmotrema tsavoense (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow, Parmeliaceae, Tetrahedron, 71, 9684-9691. (ISI Q2)
 4. Huynh Bui Linh Chi, Duong Thuc Huy, Do Thi My Lien, Travis George Pinnock, Lawrence Michael Pratt, Shigeki Yamamoto, Hitoshi Watarai, Takao Tanahashi, Nguyen Kim Phi Phung (2016), New γ-lactone carboxylic acids from the lichen Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale, Parmeliaceae, Rec. Nat. Prod., 10(3), 332-340. (ISI Q2)
 5. Thuc Huy Duong, Bui Linh Chi Huynh, Warinthorn Chavasiri, Marylene Chollet-Krugler, Van Kieu Nguyen, Thi Hoai Thu Nguyen, Poul Erik Hansen, Pierre Le Pogam, Holger Thüs, Joël Boustie, Kim Phi Phung Nguyen (2017), New erythritol derivatives from the fertile form of Roccella montagnei, Phytochemistry, 137,  156-164. (ISI Q1)
 6. Thuc-Huy Duong, Xuan-Hao Bui, Pierre Le Pogam, Huu-Hung Nguyen, Thi-Thuan Tran, Thi-Anh- Tuyet Nguyen, Warinthorn Chavasiri, Joël Boustie, Kim-Phi-Phung Nguyen (2017),  Two novel diterpenes from the roots of Phyllanthus acidus (L.) Skeel, Tetrahedron, 73(28), 5634-5638. (ISI Q2)
 7. Kieu Van Nguyen, Thuc-Huy Duong, Kim-Phi-Phung Nguyen, Ek Sangvichien, PiyanuchWonganan, Warinthorn Chavasiri (2018),  Chemical constituents of the lichen Usnea baileyi (Stirt.) Zahlbr, Tetrahedron Letters, 59 (2018) 1348–1351.
 8. Thuc-Huy Duong, Xuan-Phong Ha, Warinthorn Chavasiri, Mehdi A. Beniddir, Grégory Genta-Jouve, Joël Boustie, Marylène Chollet-Krugler, Solenn Ferron, Hung-Huy Nguyen, Bohari Mohd Yamin, Bui-Linh-Chi Huynh, Pierre Le Pogam, Kim-Phi-Phung Nguyen (2018), Sanctis AC: Three Racemic Procyanidin Analogues From The Lichen Parmotrema sancti-angelii, European Journal of Organic Chemistry, 19, 2247–2253. (ISI Q1)
 9. Thuc-Huy Duong, Xuan-Phong Ha, Warinthorn Chavasiri,Mehdi A. Beniddir, Grégory Genta-Jouve, Joël Boustie,Marylène Chollet-Krugler, Solenn Ferron, Hung-Huy Nguyen,Bohari Mohd Yamin, Bui-Linh-Chi Huynh, Kim-Phi-Phung Nguyen, and Pierre Le Pogam, Sanctis A-C: Three Racemic Procyanidin Analogues From The Lichen Parmotrema sancti-angelii, European Journal of Organic Chemistry, 2247-2253, 2018. https://doi.org/10.1002/ejoc.201800202 (thuộc danh mục SCI/SCIE, ISI Q1).
 10. Thuc-Huy Duong, Mehdi A. Beniddir, Van-Kieu Nguyen, Thammarat Aree, Jean-François Gallard, Dinh-Hung Mac, Huu-Hung Nguyen, Xuan-Hao Bui, Joël Boustie, Kim-Phi-Phung Nguyen, Warinthorn Chavasiri, and Pierre Le Pogam, Sulfonic Acid-Containing Flavonoids from the Roots of Phyllanthus acidus, Journal of Natural Products, 81, 2026-2031, 2018. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.8b00322 (thuộc danh mục SCI/SCIE, ISI Q1).
 11. Dung, L.T.K., Hao, B.X., Tuyet, T.A., Tuyen, P.N.K., Huy, D.T., 2018. Chemical constituents of Euphorbia tirucalli L. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences 2, 7.
 12. Duong, H.T., 2019. A further investigation on the chemical constituents from Euphorbia tirucalli growing in Binh Thuan province. Science and Technology Development Journal 22. https://doi.org/10.32508/stdj.v22i2.1658
 13. Duong, H.T., 2019. Phenolic compounds from Pamotrema dilatatum growing in Lam Dong province. Science and Technology Development Journal 22, 114–119. https://doi.org/10.32508/stdj.v22i1.1010.
 14. Duong, H.T., Bui, H.X., 2019. Chemical constituents of the lichen Roccella sinensis growing in Binh Thuan province. Science and Technology Development Journal - Natural Sciences 2, 63–67. https://doi.org/10.32508/stdjns.v2i5.779.
 15. Tran Thi Ngoc Mai, Do Phuong Vy, Nguyen Tan Phat, Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri, Tran Nguyen Minh An, Duong Thuc Huy, Tran Cong Luan, 2019, Four flavonols form the whole plant of Nervilia aragoana Vietnam J. Chem., 57(3), 375-378.
 16. Huynh Ngoc Dat, Le Hoang Thuy Tien, Nguyen Thi My Dung, Nguyen Van Kieu, Duong Thuc Huy, Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Kim Phi Phung1 Chemical constituents of Ficus consociata Blume (Moraceae) Vietnam J. Chem., 57(2), 202-207.
 17. Nguyen, V.-K., Genta-Jouve, G., Duong, T.-H., Beniddir, M.A., Gallard, J.-F., Ferron, S., Boustie, J., Mouray, E., Grellier, P., Chavasiri, W., Le Pogam, P., 2019. Eumitrins C-E: Structurally diverse xanthone dimers from the vietnamese lichen Usnea baileyi. Fitoterapia 104449. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2019.104449.
 18. Nguyen, H.V., Truong, P.M., Duong, H.T., Dinh, H.M., Nguyen, C.H., 2019. Genome sequence data of Streptomyces sp. SS52, an endophytic strain for daidzein biosynthesis. Data in Brief 27, 104746. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104746.
 19. Jarupinthusophon, S., Luangsuphabool, T., Aree, T., Duong, T.-H., Lugsanangarm, K., Onsrisawat, P., Siripong, P., Sangvichien, E., Chavasiri, W., 2019. Naphthoquinones From Cultured Mycobiont of Marcelaria cumingii (Mont.) and Their Cytotoxicity. Natural Product Communications 14, 1934578X1988438. https://doi.org/10.1177/1934578X19884383.
 20. Lien Do T.M., Duong T.-H., Nguyen V.-K., et al. (2020). Schomburgkixanthone, a novel bixanthone from the twigs of Garcinia schomburgkiana. Natural Product Research, 1–6.
 21. Phan H.-V.-T., Devi A.P., Le H.-D., et al. (2020). Dilatatone, a new chlorinated compound from Parmotrema dilatatum. Natural Product Research, 1–5.
 22. Vo V. Giau, Le H. Duy, Tran T. Nha, Nguyen N. Hong, Vo T.P. Giao, Jirapast Sichaem, Nguyen V. Kieu, Duong T. Huy. “A new eremophilane-sesquiterpene from the cultured lichen mycobiont of Graphis Sp.” Natural Product Research, (June 23, 2020): 1–7.
 23. Nguyen N. Hong, Ta Q. T. Hoai, Pham Q. Thang, Luong T. N.  Han, Phung V. Trung, Duong T. Huy, Vo V. Giau. “Anticancer activity of novel plant extracts and compounds from Adenosma Bracteosum (Bonati) in Human Lung and Liver Cancer Cells.” Molecules 25, no. 12 (January 2020): 2912-2926.
 24. Pham T.H. Tham, Nguyen V. Kieu, Tran T. Nha, Pham V. Can, Huynh G. Hao, Phan T.T. Tu, Nguyen N. Nam, Le T.T. Anh, Jirapast Sichaem, Nguyen K. P. Phung, Duong T. Huy. “Telosmoside A21, a new steroid glycoside from the roots of Jasminanthes tuyetanhhiae.” Natural Product Research, (2020): 1–7.
 25. Devi AP, Duong T-H, Ferron S, et al. Salazinic Acid-Derived Depsidones and Diphenylethers with α-Glucosidase Inhibitory Activity from the Lichen Parmotrema dilatatum. Planta Medica. Published online August 20, 2020. doi:10.1055/a-1203-0623
 26. Le Pogam P, Richomme P, Beniddir MA, Duong T-H, Bernadat G, Schinkovitz A. A thorough evaluation of matrix-free laser desorption ionization on structurally diverse alkaloids and their direct detection in plant extracts. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Published online August 26, 2020. doi:10.1007/s00216-020-02872-6
 27. Tran, T.-N., Sichaem, J., Nguyen, V.-K., Nguyen, H.-H., Cao, T.-T., Nguyen, T.-P., Vo, V.-G., Niamnont, N., Nguyen, N.-H., Duong, T.-H., 2020. New diterpenoids from the stems of Euphorbia antiquorum growing in Vietnam. Natural Product Research 1–8. https://doi.org/10.1080/14786419.2020.178963.
 28. Duong, T.-H., Trung, N.T., Phan, C.-T.D., Nguyen, V.-D., Nguyen, H.-C., Dao, T.-B.-N., Mai, D.-T., Niamnont, N., Tran, T.-N.-M., Sichaem, J., 2020. A new diterpenoid from the leaves of Phyllanthus acidus. Natural Product Research 1–7. https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1789980

Đề tài nghiên cứu

Tên đề tài/đề án,

dự án,nhiệm vụ khác

đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Phân lập một số thành phần hóa học từ loài địa y Parmotrena dilatatun theo định hướng hoạt tính ức chế enzyme alpha-glucosidase

2018-2020

BGDĐT2018

Chưa nghiệm thu

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chiết xuất tinh dầu từ nguồn dược liệu Ngũ trảo (Vitex negundo L.) tạo sản phẩm đặc trưng cho huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

2018-2020

Dự án SXTN – Sở KHCN Bình Thuận

Chưa nghiệm thu

Khảo sát hoạt tính kháng phân bào của các hợp chất cô lập từ hai loài địa y thuộc chi Parmotrema

2013-2014

26/2013/HĐ – KHCN – VƯ

Nghiệm thu

Khảo sát thành phần hóa học của loài địa y Parmotrema planatilobatum

2013-2014

Cấp trường ĐHSP

Nghiệm thu

Khảo sát thành phần hóa học của cao ethyl acetate của loài địa y Parmotrema sp.thu hái ở Bình Thuận

2014-2015

Cấp trường ĐHSP

Nghiệm thu

Cô lập một số hợp chất phenolic từ loài địa y Parmotrema tsavoense thu hái ở Bình Thuận

2015-2016

Cấp trường ĐHSP

Nghiệm thu

Cô lập một số hợp chất phenolic từ cây cành giao Euphorbia tirucalii

2016-2017

Cấp trường ĐHSP

Nghiệm thu

Khảo sát thành phần hóa học của cao n-hexane của cây cành giao Euphorbia tirucalii

2017-2018

Cấp trường ĐHSP

Chưa nghiệm thu

Tên đề tài/đề án,

dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Tìm kiếm hoạt chất trong vài loài địa y Parmotrema, Roccella, Dendriscosticta, Lobaria có khả năng ức chế vài dòng tế bào ung thư

2014-2016

104.01-2013.17

Nafosted

Nghiệm thu

Phân lập một số thành phần hóa học từ cây chùm ruột Phyllanthus acidus và hoạt tính sinh học của chúng

2016-2017

BKHCN2016.12

Nghiệm thu

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 760 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5