Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Phan Thu Vân PDF Print E-mail
Wednesday, 09 December 2020 17:00A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:

Phan Thu Vân

Ngày tháng năm sinh:

Quê quán:

Học vị:

Tiến sĩ                           Năm được phong: 2010

Chức danh:

Năm được phong:

Môn giảng dạy:

Văn học Phương Đông 1 & 2, Tư tưởng Phương Đông, Văn học Trung Quốc, Mối liên hệ giữa Văn học và Điện ảnh

Đơn vị công tác:

Khoa Ngữ văn

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itB- PHẦN DANH MỤC

Sách giáo trình, chuyên khảo:

  1. 1. Nhiều tác giả. (2011). Văn học Cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh. NXB Tổng hợp
  2. 2. Nhiều tác giả. (2011). Những lằn ranh văn học. NXB Đại học Sư Phạm TP.HCM
  3. 3. Nhiều tác giả. (2013). Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á. NXB Văn hóa – văn nghệ TP.HCM
  4. 4. Nhiều tác giả. (2015). Đại thi hào dân tộc – Danh nhân văn hóa Nguyễn Du. NXB ĐHQG TP .HCM
  5. 5. Nhiều tác giả. (2016). Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa. NXB ĐHQG TP. HCM
  6. 6. Nhiều tác giả. (2019). Những vấn đề giảng dạy Tiếng Việt và Nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay. NXB ĐHQG TP. HCM
  7. 7. Nhiều tác giả. (2019). Giáo dục Văn hóa hiện đại cho học sinh trung học phổ thông. NXB Đại học Sư Phạm TP HCM
  8. 8. Nhiều tác giả. (2019). Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Đông Á: Những vấn đề nghiên cứu và giáo dục Ngữ văn. NXB Văn hóa – văn nghệ TP.HCM
  9. 9. Phan Thu Vân. (2021). Inoue Yasushi – Hành trình mộng tưởng. NXB Văn hóa – văn nghệ TP.HCM

Bài báo khoa học

1. [越]潘秋云 (2007) ,越南赋对中国赋的借鉴与创造,中国学研究,7 月,第十辑

Phan Thu Vân (2007), The Reference and Creation of Vietnamese Poetic essay on the basis of Chinese Poetic essay, Chinese Studies, China. July, Vol. 10

2. [越]潘秋云 (2009) ,越南汉赋对中国赋的借鉴与其特点,韵文学刊, 3 月,第一期:57-63

Phan Thu Vân (2009), Vietnamese Chinese Poetic essay’s reference to Chinese Poetic essay and its characteristics, Journal of Chinese Verse Studies, China. March, Vol.1, p. 57 – 63.

3. [越]潘秋云 (2009) ,越南汉赋在内容上的创造,中国学研究,2009 年,7 月,第十二辑:418- 424

Phan Thu Vân (2009), The Content Creation of Vietnamese Poetic essay, Chinese Studies, China. July, Vol. 12, p. 418-424.

4. [越]潘秋云 (2009) ,《白藤江赋》与《前赤壁赋》之比较,复旦外国语言文学论丛,2009 年, 12 月,秋季号:58-62

Phan Thu Vân (2009), Comparison of the “Descriptive Prose of Baiteng River” and the “First Descriptive Prose of Red Cliff”. Fudan forum on foreign language and literature, China. December, p. 58 – 62.

5. Phan Thu Vân (2010), Quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX: sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 5(459), tháng 5 năm 2010, trang 117-129.

6. Phan Thu Vân (2012), Nhân tố văn hóa Trung Quốc trong "Nguyên thị vật ngữ" (Truyện Genji) và ý nghĩa văn học của nó. Tạp chí khoa học, số 38 (72), tháng 8/ 2012, trang 41-52.

Phan Thu Vân (2012), Chinese cultural factors in Genji Monogatari and their literary significance, Ho Chi Minh city University of Education – Journal of Science, Vol. 38 (72), 8/ 2012, p. 41-52.

7. Phan Thu Vân (2013), Nhìn lằn ranh giữa văn học và điện ảnh qua Sắc, giới, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 1 năm 2013, trang 116-125.

8. [越]潘秋云(2014), 《越南〈后白藤江赋〉〈续赤壁赋〉与中国〈前、后赤壁赋〉之联系》, 《辽东学院学报》2014年第二期。
Phan Thu Vân (2014), Liên hệ giữa Hậu Bạch Đằng Giang Phú, Tục Xích Bích Phú của Việt Nam và Tiền/ Hậu Xích Bích Phú của Trung Quốc, Liêu Đông học viện học báo, kỳ 2/ 2014.
9. Phan Thu Vân (2015), Murakami and “The Great Gatsby”, Studies on Vietnamese and Japanese Literature in The Globalization Context, Hochiminh city National University Press, 2015, p. 736 – 752. 

10. [越]潘秋云(2015), 赋体与东方思想:论越南《玉井莲赋》与中国《子虚-上林赋》,第29卷

第 2 期 2 0 1 5 年 4 月中国韵文学刊.

Phan Thu Vân (2015), Văn hóa phương Đông qua thể phú: trường hợp “Ngọc tỉnh liên phú” của Việt Nam và “Tử Hư - Thượng Lâm phú” của Trung Quốc. Tạp chí “Vận văn học khán” (ISSN 1006 - 2491), quyển 29, kỳ 2/ 2015.

11. Phan Thu Vân (2016). Lang tai ký của Inoue Yasushi: Giấc mộng Tây vực từ văn học đến điện ảnh, Tạp chí Nghiên cứu văn học, 9 (535), 2016, tr. 115 – 127.

Phan Thu Vân (2016), Inoue Yasushi's The warrior and the Wolf: Dream of Western regions from literary work to film, Literature Researchs, (535) 9/2016, p. 115 – 127.

12. Phan Thu Vân (2017), Lịch sử và con người trong một số tác phẩm đề tài lịch sử Trung Hoa – Tây vực của Inoue Yasushi, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số KHXH & NV, 14 (4b)(2017), tr. 105 – 115.

Phan Thu Vân (2017), History and human in Inoue Yasushi's Chinese and Western regions historical stories, Ho Chi Minh city University of Education – Journal of Science, Vol. 14 (4b), 4/ 2017, p. 105- 115.

13. Phan Thu Vân (2017), Từ “song quản tề hạ” đến “đa quản tề hạ” trong Hồng lâu mộng, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sài Gòn, số 34 (59), tr. 200 – 211.

14. Phan Thu Vân (2017), Chiến tranh Việt Nam và tinh thần hòa giải trong Forrest Gump – từ văn học đến điện ảnh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số KHXH&NV Tập 14, Số 8, tr. 47 – 60.

Phan Thu Vân (2017), Vietnam war and The spirit of reconciliation in Forrest Gump – from literature work to movie, Ho Chi Minh city University of Education – Journal of Science, Vol. 14, 8/ 2017, p. 47 – 60.

15. [越]潘秋云 (2018), 浅谈《群贤赋集》—— 越南第一赋集, 《内蒙古师范大学学报(哲学社会科 学版)》2018年第1期: 58 – 65.

Phan Thu Vân (2018), Talking about "The Collected Works of Talents" - Vietnam’s First Collected Works of Poetic essay, Journal of Inner Mongolia Normal University, Vol. 1, 2018, p. 58 – 65.

16. Phan Thu Vân (2018), Di sản ký ức trong tiểu thuyết “Đôn Hoàng” của Inoue Yasushi và tiểu thuyết “Người khổng lồ ngủ quên” của Kazuo Ishiguro, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số KHXH&NV 15 (5), 2018: tr. 47 – 58.

Phan Thu Vân (2018), The journey of life and the heritage of memory in Inoue Yasushi's historical novel Tonko and Kazuo Ishiguro's fantasy novel The Burried Giant, Ho Chi Minh city University of Education – Journal of Science, Vol. 15, N. 5/ 2018, p. 47-58.

17. Phan Thu Vân (2018), Giới thiệu một số nghiên cứu của các học giả Trung Quốc về “Việt Nam Hán văn Yên hành văn hiến tập thành” trong mối tương quan với khu vực văn hóa chữ Hán, Tạp chí Hán Nôm , Số 2 (147): tr. 70 – 80.

Phan Thu Vân (2018), Introduction of some researches by Chinese scholars on " Việt Nam Hán văn Yên hành văn hiến tập thành " in relation to the Chinese character cultural sphere, Journal of Sino-Vietnamese, N.2 (147), p. 70 – 80.

18. Phan Thu Vân (2019), Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn Hoàng của Inoue Yasushi, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, số KHXH&NV , Tập 16, Số 5 (2019): 5-18.

Phan Thu Vân (2019), The history of Western Xia empire and Inoue Yasushi's historical novel Tonko, Ho Chi Minh city University of Education – Journal of Science, Vol. 16, N. 5/ 2019, p. 5 – 18.

19. Phan Thu Vân (2019), Language and literature's identity of East Asian countries in “Chinese character cultural sphere” in the ancient and middle ages, Ho Chi Minh city University of Education – Journal of Science (Social Sciences and Humanities), Vol. 16 (7), 2019: p. 15 – 25.

Hội thảo

Bài báo cáo

Tác giả

Tên hội thảo

Năm

Địa điểm

1

越南汉赋对中国赋的借鉴与其特点

Vietnamese Chinese Poetic essay’s reference to Chinese Poetic essay and its characteristics

Phan Thu Vân

Hội thảo khoa học Quốc tế Vận văn học Trung Quốc lần thứ ba

(第三届中国韵文学国际学术研讨会,南京-中国)

3rd Conference of Chinese Verse Studies

2008

Nanjing, China

2

Quá trình hiện đại hóa văn học Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX: sự tương tác giữa những chuyển biến tự thân với các ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài

Phan Thu Vân

Hội thảo khoa học Quốc tế Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc (từ cuối TK.XIX đến đầu TK.XX)

The process of modernizing Japanese literature and other countries in the Chinese culture sphere: Vietnam, China, Korea (from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century)

2010

Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM

3

Nhân tố văn hóa Trung Quốc trong "Nguyên thị vật ngữ" (Truyện Genji) và ý nghĩa văn học của nó

Chinese cultural factors in Genji Monogatari and their literary significance

Phan Thu Vân

Hội thảo khoa học Quốc tế « Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á » (Vietnamese and japanese literature Viewed from an east asian perspective/ 日本とベトナム文学--  東アジアの視点から)

2011

Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM

4

The differences between novel and film: Lust/ Caution

Nhìn lằn ranh giữa văn học và điện ảnh qua Sắc, giới

Phan Thu Vân

Hội thảo khoa học Quốc tế “Những lằn ranh văn học”

(Boundaries in Literature)

2011

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5

浅析中国文学在越南大学教学中的几个问题

Một số vấn đề về dạy học Văn học Trung Quốc tại Việt Nam

Phan Thu Vân

Hội thảo khoa học Quốc tế Văn hóa – ngôn ngữ Trung Quốc lần thứ nhất

(The first Egyptian Chinese Language and Culture Forum)

2012

Ismailia, Egypt

6

潘秋云,越南《后白藤江赋》、《续赤壁赋》与中国《前、后赤壁赋》之联系

Mối liên hệ giữa hai bài “Hậu Bạch Đằng giang phú” và “Tục Xích Bích phú” của Việt Nam với hai bài “Xích Bích Phú” của Trung Quốc

Phan Thu Vân

Hội thảo khoa học Quốc tế Vận văn học Trung Quốc lần thứ sáu

(第六届中国韵文学国际学术研讨会,苏州-中国)

6th Conference of Chinese Verse Studies

2013

Suzhou,

China

7

Murakami và Gatsby vĩ đại

Murakami and “The Great Gatsby”

Phan Thu Vân

Nghiên cứu Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Toàn cầu hóa thế kỷ XXI (Studies on Vietnamese and Japanese Literature  in the Globalization Context of the 21st Century21世紀のグローバル化時代における日本とベトナム文学研究)

12/2013

Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM

8

赋体与东方思想:论越南《玉井莲赋》与中国《子虚-上林赋》

Văn hóa phương Đông qua thể phú: trường hợp “Ngọc tỉnh liên phú” của Việt Nam và “Tử Hư - Thượng Lâm phú” của Trung Quốc

Phan Thu Vân

Hội thảo khoa học Quốc tế Vận văn học Trung Quốc lần thứ bảy tại Tương Đàm, Trung Quốc.

(第七届中国韵文学国际学术研讨会,湘潭-中国)

7th Conference of Chinese Verse Studies

11/2014

Xiangtan, China

9

Đánh giá của học giả Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan về Truyện Kiều trong 10 năm trở lại đây

Evaluation of Chinese and Taiwanese scholars on The Tales of Kieu in the last 10 years

Phan Thu Vân

Đại thi hào dân tộc – Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

National great poet – Cultural Celebrity Nguyen Du

2015

Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM

10

Chinese animation: history, innovation and education

Phan Thu Vân

The 9’th International Conference of Asia-Pacific Consortium on  Teaching Chinese as an International Language

October 21-22, 2017

Seoul, South Korea

11

Vietnamese and Chinese Movies

Phan Thu Vân

“Translating films, bridging cultures” international conference of Beijing International Film Festival

2018

Beijing, China

12

Từ vòng văn hoá chữ Hán bàn về vấn đề bản sắc của văn học Đông Á

Language and literature's identity of East Asian countries in “Chinese character cultural sphere” in the ancient and middle ages

Phan Thu Vân

Hội thảo khoa học quốc tế “Khu vực Đông Á – Những vấn đề nghiên cứu và dạy học Ngữ văn”

Eastern Asia: Issues on Literary Research and Education

2019

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

13

The worship of mother goddesses and Vietnamese thought

Phan Thu Vân

2019「跨域交流與海上絲路文化國際學術研討會」

(2019 International Symposium on Cross-Disciplinary

Communication and Maritime Silk Road Culture)

September 20th, 2019

Taiwan

14

Chinese translations of “The Tale of Kieu” and their methodology

Phan Thu Vân

「社會與文化」國際研討會

Society and Culture" International Symposium (Taiwan)

December 18th, 2020

(online)

15

Life-writing projects in Modern Chinese and Vietnamese Cultural History (Organized Panel Session)

Phan Boi Chau and the Transformation of Vietnamese Intellectual Mindset in the Early Twentieth Century

Phan Thu Vân

AAS 2021 Annual Conference

March 25th – 28th, 2021

(online)

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 912 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...