Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Học Song Song Hai Ngành
Câu hỏi: V/v Học song song 2ngành (anh khoa, 22:22' 26/10/09)  
Trong tờ quy chế của trường có ghi rõ là nếu học hết năm 1 mà điểm trung bình chung trên 7.0 là sinh viên có quyền đc học thêm 1 ngành nữa song song với ngành đang học.Em xin hỏi là việc này có đúng ở trường ta hay không và nếu có thì thủ tục ra sao?
Đáp:
Đã có 1 sinh viên học 2 ngành tiếng Trung và tiếng Anh. Nếu bạn có nguyện vọng thì làm đơn (trình bày theo nguyện vọng cá nhân, không có mẫu sẵn) và có sự xác nhận của khoa đang theo học ngành thứ nhất. (Administrator)