Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
KẾ HOẠCH "QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2011 - 2012" PDF Print E-mail
Tuesday, 22 November 2011 13:48

KẾ HOẠCH

Công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2012 chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2012 – 2014

Thực hiện kế hoạch số 16/HD-ĐTN ngày 08/11/2011 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2012, chuẩn bị cho Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,  BCH Đoàn khoa xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu:

1. Mục đích:

-         Chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đoàn Trường, chủ chốt cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014 và việc tạo nguồn cán bộ kế thừa cho công tác Đoàn tại đơn vị.

2. Yêu cầu:

-         Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, các quy định, quy trình, thủ tục và hướng dẫn của Đảng uỷ, của Đoàn cấp trên về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

-         Công tác quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai. Cán bộ quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn qui định, có triển vọng phát triển, không thực hiện quy hoạch hình thức.

-         Công tác quy hoạch phải bám sát với tình hình thực tế và đáp ứng được yêu cầu tại đơn vị.

II. Nội dung:

1. Đối tượng:

-         Ban Chấp hành Đoàn Trường.

-         Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường (gọi tắt là thường trực cơ sở Đoàn).

2. Yêu cầu:

Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, tính kế thừa, cơ cấu. Một chức danh cần quy hoạch tối thiểu 2-3 cán bộ. Một cán bộ có thể được quy hoạch từ 2-3 chức danh, trên cơ sở kết quả đánh giá, nhận xét cán bộ.

3. Tiêu chuẩn

3.1. Tiêu chuẩn chung

3.1.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức:

-         Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có lập trường chính trị vững vàng, trung thành và kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; nhất trí và ủng hộ bằng hành động đối với công cuộc đổi mới, ổn định và phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Kiên quyết bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh với những tư tưởng biểu hiện sai trái, lệch lạc.

-         Có đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; có lối sống trung thực, lành mạnh, không cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, có tinh thần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên.

3.1.2. Năng lực công tác

-         Có năng lực tham mưu, xây dựng các nội dung hoạt động; có khả năng cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác của đơn vị trong phạm vi trách nhiệm được giao; có khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng.

-         Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; được rèn luyện từ thực tiễn phong trào thanh niên, thực tiễn nhiệm vụ được giao; được cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên, quần chúng tín nhiệm.

3.1.3. Kiến thức

-         Có trình độ về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức về công tác thanh niên và công tác vận động quần chúng.

-         Có kiến thức cơ bản về lịch sử, truyền thống, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... của đơn vị trong phạm vi trách nhiệm được giao.

-         Có trình độ (học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học,…) phù hợp với vị trí công tác.

 

3.2. Tiêu chuẩn các chức danh trong BCH Đoàn trường

3.2.1 Năng lực công tác:

-       Đạt tiêu chuẩn chung tại phần I.

-       Có khả năng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ở phạm vi đơn vị; chỉ đạo hoạt động cơ sở, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn.

-       Có khả năng nắm bắt thực tiễn, đề xuất các chủ trương, giảp pháp đóng góp vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành.

3.2.2 Chuyên môn, nghiệp vụ:

-       Bí thư, Phó Bí thư: Tốt nghiệp đại học; được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên; trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B và tin học văn phòng.

3.2.3 Lý luận chính trị:

-       Ủy viên Ban Chấp hành: hoàn tất chương trình lý luận chính trị của Đoàn.

-       Bí thư, Phó Bí thư: Đã hoặc đang học Trung cấp hoặc tương đương.

3.2.4 Tiêu chuẩn khác:

-       Tuổi đời: Ở thời điểm nhận nhiệm vụ lần đầu, không quá 22 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 30 tuổi.

-       Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường phải là đảng viên.

-       Sức khỏe: đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-       Thực tiễn: đã hoặc đang cán bộ Đoàn.

3.3. Tiêu chuẩn chức danh Bí thư, Phó Bí thư  Đoàn khoa

3.3.1. Năng lực công tác:

-         Đạt tiêu chuẩn chung tại phần I.

-         Có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trong việc tổ chức, thực hiện công tác Đoàn ở phạm vi Đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động Chi đoàn.

-         Hoàn thành tốt nhiệm vụ đoàn viên, nhiệm vụ cán bộ Đoàn trước khi bầu chọn vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở.

3.3.2. Các tiêu chuẩn khác:

-         Chuyên môn, nghiệp vụ: được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên.

-         Lý luận chính trị: tối thiểu là hoàn tất chương trình lý luận chính trị của Đoàn.

-         Đối với Bí thư phải là Đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú đủ điều kiện, tiêu chuẩn phát triển Đảng; đã hoặc đang là Phó Bí thư Đoàn khoa, hoặc Liên chi Hội Trưởng; những trường hợp đặc biệt thì phải xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn Trường.

-         Sức khỏe: đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Quy trình thực hiện kế hoạch

BCH Chi đoàn tiến hành họp Chi đoàn. Thành phần tham dư là tất các đoàn viên phải tham gia.

Nội dung cuộc họp: Quán triệt mục đích, yêu cầu của kế hoạch, dựa vào các tiêu chuẩn trong mục 3 giới thiệu các đồng chí trong Chi đoàn có đầy đủ phẩm chất và đạt đầy đủ các tiêu chuẩn nêu trên. Lấy biểu quyết từ Chi đoàn đối với các chức danh bí thư và phó bí thư chi Đoàn. Sau đó tổng hợp danh sách (danh sách giới thiệu theo mẫu) và gởi về cho BCH Đoàn khoa qua địa chỉ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it với chủ đề (Subject): QUY HOẠCH CÁN BỘ - CHI ĐOÀN____

Hạn chót nộp danh sách: 24/11/2011

Trên đây là nội dung thông báo của Ban Chấp Hành Đoàn khoa, đề nghị BCH Chi đoàn nghiêm túc thực hiện đầy đủ những nội dung của thông báo. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đồng chí Nguyễn Kiều Phát – ĐT: 0908031386, hoặc trao đổi thông qua YahooMessenger với Nickname: kieu_phat0389.

TM. BCH ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bí thư

(đã ký)

Nguyễn Kiều Phát

CÁC BẠN DOWNLOAD KẾ HOẠCH ĐẦY ĐỦ VÀ MẪU DANH SÁCH TẠI ĐÂY

 


 Login