French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
Khu Nhà H PDF. In Email
Thứ ba, 24 Tháng 8 2010 14:50
Số Điện Thoại Đơn Vị
101 Khoa Anh (Phòng Đọc)
102 Khoa Anh (Văn Phòng)
103 Khoa Tâm Lý Giáo Dục
104 Khoa Tâm Lý Giáo Dục (Văn phòng)
105 Khoa Ngữ Văn (Văn Phòng)
106 Khoa Ngữ Văn (BCN Khoa)
107 Khoa Hóa (BCN Khoa)
108 Khoa Hóa (Văn Phòng)
109 Khoa Lý (Văn Phòng)
110 Khoa Lý (BCN Khoa)
111 Khoa Toán (BCN Khoa)
112 Khoa Toán (Văn Phòng)
113 Khoa Sinh (BCN Khoa)
114 Khoa Sinh (Văn Phòng)
119 Tổ ngoại ngữ không chuyên (Văn Phòng)
120 Tổ ngoại ngữ không chuyên (Tổ Trưởng)
209 Khoa Công nghệ Thông tin
210 Khoa Công nghệ Thông tin (Văn phòng)
123 Khoa Sử (Văn Phòng)
124 Khoa Sử (BCN Khoa)
125 Khoa Giáo Dục Chính Trị (BCN)
126 Khoa Giáo Dục Chính Trị (Văn Phòng)
 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website