Kỉ niệm 35 năm ngày thành lập trường
  
Công tác xây dựng đội ngũ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường

Đội ngũ cán bộ, viên chức là nhân tố quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Trường ĐHSP TP.HCM luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu trong suốt 35 năm qua.

Hiện nay, đội ngũ viên chức của Trường gồm có 874 người, trong đó:
- Viên chức giảng dạy: 591 người;
- Viên chức nghiên cứu và phục vụ đào tạo: 87 người;
- Viên chức hành chính: 196 người.

Phần lớn cán bộ, viên chức của Trường được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, được rèn luyện, thử thách qua thực tế. Kiến thức, trình độ và năng lực chuyên môn từng bước trưởng thành theo thời gian, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Nhà trường.

  • Những kết quả chủ yếu đã đạt được
    • Công tác tuyển dụng cán bộ viên chức được thực hiện một năm hai lần theo định kì vào tháng 3 và tháng 9. Những sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi được xem xét giữ lại làm giảng viên, trong trường hợp đặc biệt mới giữ sinh viên tốt nghiệp loại Khá.
    • Công tác quy hoạch cán bộ quản lí được thực hiện thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    • Công tác quản lí cán bộ, viên chức ngày càng đi vào quy củ. Việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỉ luật cán bộ, viên chức ngày càng đổi mới và được thực hiện theo quy trình cụ thể, minh bạch. Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của Trường được xây dựng phù hợp với Chương trình hành động của Trường. Sinh viên giữ lại Trường làm giảng viên được tạo điều kiện tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Sinh viên giữ lại làm viên chức hành chính được tham dự lớp Nghiệp vụ ngạch Chuyên viên. Việc đánh giá cán bộ, viên chức được duy trì đều đặn mỗi năm.

Với những việc làm như trên, đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Cụ thể:

Trong 874 cán bộ, viên chức, (416 nam, 458 nữ), có 591  giảng viên (26 giáo sư và phó giáo sư, 120 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 310 thạc sĩ).

  • Các biện pháp phát triển đội ngũ trong thời gian tới

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong thời gian tới, Trường sẽ tập trung thực hiện các biện pháp sau đây:

 

Công tác xây dựng đội ngũ

Đổi mới công tác tuyển dụng, xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ viên chức; yêu cầu các đơn vị đào tạo chỉ giữ lại Trường những sinh viên thật sự giỏi, có năng lực chuyên môn và giỏi ngoại ngữ. Trong trường hợp thật đặc biệt mới giữ lại sinh viên đạt loại khá. Ưu tiên tuyển dụng những trường hợp đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ để rút ngắn thời gian nâng cao trình độ, có thể đảm nhiệm ngay công việc giảng dạy.

Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phải cụ thể đến từng cá nhân, chú ý đến việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng sử dụng công nghệ thông tin.

Xây dựng những tiêu chuẩn cụ thể, xác định rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức trong Trường.

Xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp với mỗi loại cán bộ, viên chức nhằm nâng cao thu nhập cho từng đối tượng.

Với  việc  đánh  giá những  kết quả, những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại, đưa ra những biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường, trong thời gian tới, Trường phấn đấu đạt mục tiêu của công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, một nhiệm vụ được nêu rõ trong Phương hướng của Đảng bộ nhiệm kì 2010-2015: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên viên và cán bộ quản lí giáo dục có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục Đại học và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Phấn đấu 75% giảng viên có trình độ Sau Đại học, trong đó 25% có trình độ Tiến sĩ, 100% giảng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế”.

 


 Các sự kiện chính 

Không có sự kiện nào

 Đang trực tuyến 

Hiện có 669 khách Trực tuyến