Vietnamese-VN简体中文

Tuổi trẻ Khoa Trung
Năng động - Sáng tạo - Nhiệt huyết
 

 

Trang Chủ Biêu mẫu - Hướng dẫn Hướng dẫn Phát triển Đảng - Quy trình kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng
Phát triển Đảng - Quy trình kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng PDF 打印 E-mail
周五, 2012年 03月 02日 14:45

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TỔ CHỨC – THÀNH ĐOÀN TP.HCM

*

Số  06 - HD/TCTU - TĐTPHCM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày  19 tháng 02 năm 2008
HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG

_____

Nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện giữa các cấp ủy Đảng và các cấp bộ Đoàn trong công tác kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành hướng dẫn quy trình kết nạp quần chúng là đoàn viên ưu tú vào Đảng, như sau:

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG:

1- Đoàn viên ưu tú:

Là những đoàn viên:

- Qua phân tích chất lượng đoàn viên được phân loại là đoàn viên xuất sắc và đã được bình chọn, công nhận là đoàn viên ưu tú.

- Có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng, kiên định lý tưởng phấn đấu của bản thân.

2- Cảm tình đảng:

Trong phạm vi hướng dẫn này là những đoàn viên ưu tú khi được tổ chức Đoàn giới thiệu, được chi bộ xem xét, giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đưa vào nguồn phát triển đảng của chi bộ. Đoàn viên ưu tú được công nhận là cảm tình đảng phải là người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 1 của Điều lệ Đảng.

3- Nhóm (tổ) tu dưỡng rèn luyện: do cơ sở Đoàn tham mưu với cấp ủy cơ sở thành lập nhằm tạo môi trường rèn luyện và giúp đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng và đảng viên dự bị, đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt đoàn trưởng thành hơn về mặt nhận thức và hành động cách mạng trong thực tiễn.

- Đối với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong lực lượng vũ trang và khu vực công nhân lao động: nhóm tu dưỡng rèn luyện được thành lập và hoạt động ở cấp đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở gắn với địa phương, đơn vị.

- Đối với tổ chức Đoàn trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề: nhóm tu dưỡng rèn luyện được thành lập ở cấp Đoàn khoa, liên chi đoàn khoa trở lên.


II- QUY TRÌNH GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ SANG ĐẢNG KẾT NẠP ĐỐI VỚI CÁC CẤP BỘ ĐOÀN:

1- Giai đoạn 1:

Bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc

Bước 1: Chi đoàn tổ chức phân tích chất lượng đoàn viên định kỳ hàng năm theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn hoặc Đoàn cấp trên trực tiếp về việc phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn.

Bước 2: Ban chấp hành cơ sở Đoàn (đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở), dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn, hướng dẫn cho đoàn viên xuất sắc (đối với những đoàn viên được công nhận đoàn viên xuất sắc lần đầu hoặc được công nhận lại sau khi bị gián đoạn giữa các năm) viết bài cảm nhận về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bài viết cần thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ban chấp hành cơ sở Đoàn nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở, chú ý về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc.

Bước 3: Trên cơ sở đánh giá nhận thức về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua bài viết, ý kiến sơ bộ của cấp uỷ cơ sở về lịch sử chính trị của đoàn viên xuất sắc, Ban chấp hành cơ sở Đoàn họp xét và bình chọn đoàn viên ưu tú.

Bước 4: Ban Chấp hành cơ sở Đoàn thông báo kết quả bình chọn đến tập thể chi đoàn nơi đoàn viên ưu tú đang sinh hoạt và tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp 3/2, 19/5, 2/9... hàng năm. Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú nên gắn với các cuộc gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy.

Danh sách gồm có :

- Tổng hợp danh sách trích ngang đoàn viên ưu tú.

- Sơ lược quá trình phấn đấu của từng đoàn viên ưu tú (theo mẫu).

Lưu ý:

* Đối với tổ chức Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng tương đương cấp huyện có kết quả xếp loại từ khá trở lên, các Đoàn khoa trực thuộc được xếp loại từ tiên tiến trở lên thì được thực hiện các bước bình chọn đoàn viên ưu tú tương đương như đoàn cơ sở.

* Trường hợp những đoàn viên ưu tú đã được bình chọn từ 2 năm trở lên, Ban chấp hành cơ sở Đoàn cần lưu ý:

- Trao đổi với cấp ủy để nắm rõ nguyên nhân đoàn viên ưu tú chưa được kết nạp vào Đảng hoặc công nhận là cảm tình đảng để có hướng tháo gỡ khó khăn về thủ tục hoặc có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ phù hợp.

- Hướng dẫn cho đoàn viên ưu tú hướng khắc phục (nếu là những hạn chế về năng lực, phẩm chất …)

* Việc bình chọn đoàn viên ưu tú được thực hiện dựa trên tổng số đoàn viên xuất sắc được phân tích chất lượng đoàn viên hàng năm của chi đoàn. Đoàn viên ưu tú của năm hiện tại phải là đoàn viên xuất sắc của năm trước (hoặc năm học trước) liền kề. Đối với những đoàn viên ưu tú của năm trước nhưng không được phân loại là đoàn viên xuất sắc trong năm hiện tại thì không được bình chọn và công nhận là đoàn viên ưu tú tiếp tục

* Trong tổng số đoàn viên xuất sắc của năm trước liền kề, Ban chấp hành cơ sở Đoàn chủ động trao đổi với cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị, xem xét bình chọn và công nhận đoàn viên ưu tú. Việc trao danh sách đoàn viên ưu tú sang Đảng nên được thực hiện gắn với các ngày lễ lớn trong năm nhưng tối đa không quá 3 đợt /năm.

2. Giai đoạn 2:

Bồi dưỡng, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện

Bước 1: Cơ sở Đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú vào hoạt động trong nhóm (tổ) tu dưỡng rèn luyện.

Bước 2: Ban chấp hành chi đoàn, cơ sở Đoàn phân công giao nhiệm vụ cho đoàn viên ưu tú để thử thách (có thể phối hợp với đảng viên được chi bộ phân công phụ trách đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng), có hướng dẫn, tạo điều kiện và theo dõi đánh giá kết quả thực hiện.

Phối hợp với nhóm (tổ) tu dưỡng rèn luyện để quản lý, sinh hoạt định kỳ, nhận xét về tình hình tham gia rèn luyện của đoàn viên ưu tú 3 tháng/1 lần, báo cáo với cấp ủy và Đoàn cấp trên.

Bước 3: Phát huy vai trò của đảng viên trẻ đang tham gia sinh hoạt tại chi Đoàn trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng phấn đấu, rèn luyện.

Bước 4: Cấp quận, huyện Đoàn và tương đương:

+ Thường xuyên tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức (hội thảo, tọa đàm…) theo các chuyên đề, tìm hiểu về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, về những vấn đề thời sự mà đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng quan tâm, gặp gỡ các đồng chí cách mạng lão thành…

+ Tham mưu cho quận, huyện ủy (hoặc cấp ủy lãnh đạo trực tiếp) tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử đoàn viên ưu tú tham gia học tập và nghiên cứu.

+ Định kỳ, tham mưu tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy với đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng.

Lưu ý:

* Trường hợp đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng chuyển môi trường học tập, công tác, lao động: khi chuyển môi trường học tập, công tác, lao động thì Ban chấp hành cơ sở Đoàn có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ của đoàn viên ưu tú và báo cáo cấp ủy cùng cấp chuyển hồ sơ cảm tình đảng (có nhận xét về quá trình phấn đấu) về cơ sở mới để tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng.

* Đoàn viên ưu tú đến tuổi trưởng thành: Ban chấp hành chi đoàn tổ chức lễ trưởng thành, ghi nhận quá trình phấn đấu và trưởng thành của đoàn viên. Ban chấp hành cơ sở Đoàn giới thiệu, thông tin với chi bộ, đoàn thể nơi đoàn viên đang công tác, lao động, sinh hoạt và học tập để có hướng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ.

3. Giai đoạn 3:

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng

Bước 1: Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên ưu tú, trên cơ sở ý kiến của cấp ủy cơ sở về việc phát triển đảng viên mới, Ban chấp hành cơ sở Đoàn hướng dẫn và tiến hành thực hiện thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp.

Bước 2: Chi đoàn họp xét và biểu quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp với tỷ lệ trên 1/2 tổng số đoàn viên có mặt đồng ý (hội nghị chi đoàn chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 đoàn viên có mặt trong tổng số đoàn viên của chi đoàn). Ban chấp hành chi đoàn lập biên bản và văn bản đề nghị gởi về chi bộ và Ban chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp.

Bước 3: Ban chấp hành cơ sở Đoàn họp xét và ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xét kết nạp với sự tán thành của trên 1/2 tổng số Ủy viên Ban Chấp hành có mặt. Nội dung Nghị quyết cần nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm của đoàn viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng; số ủy viên tán thành và số ủy viên không tán thành giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp.

Ban chấp hành cơ sở Đoàn giữ vai trò giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, đảm bảo và chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu và tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú được Đảng xem xét kết nạp trở thành đảng viên chính thức.

Bước 4: Ban chấp hành cơ sở Đoàn gởi Nghị quyết và biên bản họp Ban chấp hành về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng cho cấp ủy chi bộ.

Lưu ý:

* Đối với tổ chức Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng tương đương cấp huyện có kết quả xếp loại từ khá trở lên, các Đoàn khoa trực thuộc được xếp loại từ tiên tiến trở lên thì được ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp (do Đoàn khoa không có dấu nên Bí thư Đoàn khoa thay mặt Ban Chấp hành ký tên trong Nghị quyết giới thiệu, Ban Thường vụ Đoàn trường xác nhận chữ ký ở bên trái (có ký tên đóng dấu).

* Đối với chi đoàn cơ sở trực thuộc quận-huyện Đoàn và tương đương: sau khi hội nghị chi đoàn họp góp ý xong, Ban chấp hành chi đoàn cơ sở sẽ họp xét và ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp. Nếu chi đoàn cơ sở chỉ có Bí thư và Phó Bí thư thì tổ chức hội nghị chi đoàn và ra Nghị quyết giới thiệu (đồng chí Bí thư sẽ ký Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp).

* Đối với cơ sở Đoàn ở những đơn vị hoạt động trên địa bàn rộng, được cấp ủy cơ sở đồng ý và Ban chấp hành đoàn cơ sở ủy quyền thì Ban Thường vụ đoàn cơ sở được ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

4. Giai đoạn 4:

Tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị

- Đảng viên dự bị tiếp tục sinh hoạt nhóm (tổ) tu dưỡng rèn luyện và gương mẫu trong sinh hoạt chi đoàn.

- Khi hết thời gian dự bị, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm quá trình công tác và tham gia hoạt động Đoàn, Ban chấp hành chi đoàn trao đổi với Ban điều hành nhóm (tổ) tu dưỡng rèn luyện thống nhất nhận xét đánh giá và tổ chức họp góp ý quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị. Lập biên bản và văn bản đề nghị gởi về chi bộ và Đoàn cấp trên trực tiếp.

 

III- QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, BỒI DƯỠNG VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  ĐỐI VỚI CÁC CẤP ỦY ĐẢNG:

1- Đối với Chi bộ:

1.1. Tiếp nhận danh sách đoàn viên ưu tú do Ban chấp hành chi đoàn thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ giới thiệu. Trên cơ sở danh sách đó, chi bộ xem xét, cử đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và công nhận đoàn viên ưu tú là cảm tình đảng.

1.2. Phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đoàn viên ưu tú được công nhận là cảm tình đảng. Định kỳ đảng viên được phân công có trách nhiệm báo cáo với chi bộ về quá trình phấn đấu, rèn luyện của cảm tình đảng, tạo điều kiện cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Hướng dẫn cảm tình đảng thực hiện các thủ tục xin vào Đảng.

1.3. Định kỳ 3 tháng, chi bộ rà soát lại danh sách những người cảm tình Đảng ở chi bộ: đối với những đoàn viên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng thì chi bộ cho lập hồ sơ để xác minh và tiến hành các thủ tục xét kết nạp; đưa những đoàn viên ưu tú không đủ điều kiện và tiêu chuẩn, thiếu ý chí phấn đấu ra khỏi danh sách những cảm tình đảng (thông báo cho Ban chấp hành cơ sở Đoàn giới thiệu để biết) đồng thời bổ sung những quần chúng ưu tú mới được các đoàn thể quần chúng giới thiệu vào danh sách cảm tình đảng, phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ; đối với những đoàn viên ưu tú cảm tình đảng còn có mặt yếu, chi bộ phân công đảng viên chính thức có uy tín để giúp đỡ quần chúng khắc phục, phấn đấu vào Đảng và chịu trách nhiệm giới thiệu quần chúng đó vào Đảng khi đủ tiêu chuẩn.

- Định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng thông tin cho đoàn viên ưu tú về nhận xét, đánh giá của chi bộ về ưu điểm và hạn chế của đoàn viên ưu tú trên 4 mặt: nhận thức chính trị; năng lực chuyên môn, kết quả học tập – lao động; đạo đức, lối sống; tham gia sinh hoạt đoàn thể và tự rèn luyện.

1.4. Chi bộ hoàn tất thủ tục họp xét đề nghị kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú là cảm tình đảng. Sau khi đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian dự bị và và cử  đi học lớp đảng viên mới.

Lưu ý: Chi bộ không được xét và đề nghị kết nạp Đảng cho những đoàn viên chưa được công nhận là đoàn viên ưu tú.

2- Đối với Cấp ủy cơ sở:

2.1. Kiểm tra hồ sơ đề nghị xét kết nạp do chi bộ gửi đến, nếu có những nội dung chưa rõ thì  thẩm tra xác minh những nội dung đó.

2.2. Tổ chức họp xét kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú sau khi hồ sơ đã hoàn tất, có Nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp đảng viên.

2.3. Chỉ đạo chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú khi có quyết định kết nạp của cấp ủy có thẩm quyền.

Lưu ý:

* Đối với những trường hợp chưa được kết nạp Đảng, đảng uỷ chỉ đạo chi bộ phân công đảng viên phụ trách trực tiếp trao đổi với những đoàn viên ưu tú, Ban chấp hành cơ sở Đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú lý do đoàn viên ưu tú chưa được xét kết nạp Đảng. Hướng dẫn những đoàn viên ưu tú tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Lý do chưa được xét kết nạp Đảng phải cụ thể, rõ ràng, kể cả các trường hợp không được kết nạp Đảng theo quy định.

 

IV-  QUY TRÌNH - THỦ TỤC:

1. Bình chọn đoàn viên ưu tú:

Thứ tự

Nội dung công việc

Thủ tục

1

Chi đoàn tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên định kỳ hằng năm theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Đòan cấp trên trực tiếp

- Biên bản họp phân loại

đoàn viên định kỳ hàng năm.

- Bảng tổng hợp kết quả phân loại đoàn viên.

2

Ban chấp hành cơ sở Đoàn:

- Tổ chức cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng.

- Nhận xét về bài viết của đoàn viên.

- Xin ý kiến cấp ủy cơ sở.

- Bình chọn đoàn viên ưu tú.

- Biên bản họp Ban chấp hành cơ sở Đoàn bình chọn Đoàn viên ưu tú

- Thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn, chi đoàn có trách nhiệm báo cáo với chi bộ.

3

Chi đoàn, Ban chấp hành cơ sở Đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng.

- Danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng

- Sơ lược quá trình phấn đấu (mẫu)

4

Chi bộ:

- Tiếp nhận danh sách đoàn viên ưu tú.

- Họp xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và công nhận cảm tình Đảng, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình đảng.

- Định kỳ đảng viên được phân công báo cáo về quá trình phấn đấu, rèn luyện của cảm tình đảng.

 

2- Giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng kết nạp

Thứ tự

Nội dung công việc

Thủ tục

1

Chi đoàn họp góp ý đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng kết nạp

- Biên bản họp góp ý

- Văn bản đề nghị

2

Ban Chấp hành cơ sở Đoàn

- Họp xét, ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp

- Hoàn tất thủ tục giới thiệu gởi chi bộ.

- Biên bản họp góp ý của cơ sở Đoàn

- Văn bản đề nghị của cơ sở Đoàn

- Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú

Thứ tự

Nội dung công việc

Thủ tục

3

Chi bộ

- Hoàn tất thủ tục xét đề nghị kết nạp Đảng cho cảm tình đảng đủ điều kiện.

- Họp xét và ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng

- Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

- Đơn xin vào Đảng

- Nhận xét của đoàn thể khác ở nơi học tập, làm việc mà đoàn viên ưu tú là thành viên và cấp ủy nơi cư trú của đoàn viên ưu tú

- Lý lịch đoàn viên ưu tú xin vào Đảng

- Biên bản họp góp ý của chi đoàn

- Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của cơ sở Đoàn

- Giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của đảng viên được phân công phụ trách

- Các văn bản thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng.

4

Đảng ủy bộ phận (nếu có)

- Thẩm định Nghị quyết của Chi bo.

- Báo cáo với cấp ủy cơ sở đề nghị kết nạp đảng viên.

- Toàn bộ hồ sơ đề nghị kết nạp đảng của chi bộ.

- Báo cáo thẩm định Nghị quyết của đảng ủy bộ phận.

5

Cấp ủy cơ sở

- Thẩm tra hồ sơ của chi bộ

- Họp xét và ra Nghị quyết kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú, báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở để xem xét quyết định

- Toàn bộ hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng và Nghị quyết xét và đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ, báo cáo thẩm định của cấp ủy bộ phận (nếu có).

- Biên bản họp góp ý và Nghị quyết kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú của cấp ủy cơ sở.

 

3- Chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng cho Đoàn viên ưu tú.

 

4- Xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.

Thứ tự

Nội dung công việc

Thủ tục

1

- Ban chấp hành chi đoàn thống nhất với Ban điều hành nhóm tu dưỡng rèn luyện nhận xét quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị

- Chi đoàn họp góp ý chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

- Bảng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

- Văn bản đề nghị

- Biên bản họp chi đoàn góp ý chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

Thứ tự

Nội dung công việc

Thủ tục

2

Ban chấp hành cơ sở Đoàn

- Họp xét, thống nhất giới thiệu công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

- Hoàn tất thủ tục gởi cấp ủy.

- Biên bản họp Ban chấp hành đoàn cơ sở góp ý quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị.

- Văn bản đề nghị.

- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

3

Chi bộ

- Cử đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

- Họp xét và ra Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức

- Hoàn tất thủ tục xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức gửi đảng ủy cơ sở

- Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới

- Bản tự kiểm điểm đề nghị công nhận đảng viên chính thức

- Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công phụ trách, giúp đỡ.

- Biên bản họp Ban chấp hành đoàn cơ sở góp ý quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị.

- Bản nhận xét của đoàn thể khác nơi đảng viên dự bị đang công tác, học tập và chi ủy nơi cư trú.

- Văn bản đề nghị.

4

Đảng ủy bộ phận (nếu có)

- Thẩm định Nghị quyết của chi bộ

- Báo cáo với cấp ủy cơ sở đề nghị công nhận đảng viên chính thức

- Toàn bộ hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ.

- Báo cáo thẩm định Nghị quyết của đảng ủy bộ phận.

5

Cấp ủy cơ sở

- Thẩm tra hồ sơ của Chi bộ

-Họp xét và ra Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức, báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở để xem xét quyết định

- Toàn bộ hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức và Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ, báo cáo thẩm định Nghị quyết của cấp ủy bộ phận (nếu có).

- Biên bản họp góp ý và Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy cơ sở.

 

5. Sau khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi bộ công bố quyết định trong hội nghị của chi bộ gần nhất.


V-  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

1- Trường hợp học sinh, sinh viên, học tập trung ở trường từ 12 tháng trở lên, công nhân làm hợp đồng từ 12 tháng trở lên là đoàn viên phải chuyển sinh hoạt đoàn về nơi học tập hoặc nơi công tác, việc xét kết nạp Đảng do tổ chức Đảng tại nhà trường, cơ quan, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó học tập, công tác xem xét quyết định.

- Nếu dưới 12 tháng thì sẽ do tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp; trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi quần chúng đó học tập, công tác.

2- Việc xem xét kết nạp đảng viên đối với đoàn viên ưu tú đang trong thời kỳ được tổ chức Đảng xem xét kết nạp thay đổi đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú:

2.1. Đối với đoàn viên ưu tú là cảm tình đảng đang trong thời kỳ được tổ chức Đảng xem xét kết nạp mà chuyển sang đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới thì cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi làm giấy chứng nhận người đó là cảm tình đảng, đang được tổ chức Đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp; cấp ủy cơ sở nơi đến giao cho chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức (không lệ thuộc vào thời gian đảng viên chính thức cùng công tác với cảm tình đảng) theo dõi giúp đỡ.

2.2. Cảm tình Đảng đã được chi bộ, cấp ủy cơ sở xét, ra Nghị quyết đề nghị kết nạp nhưng chưa gửi hồ sơ kết nạp lên cấp ủy có thẩm quyền, thì cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi làm công văn, kèm hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên gửi đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng nơi chuyển. Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng nơi chuyển đến chỉ đạo cấp ủy Đảng trực thuộc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và xem xét để kết nạp.

2.3. Cảm tình đảng đã được cấp ủy cơ sở gửi Nghị quyết và hồ sơ kết nạp đảng viên lên cấp có thẩm quyền, nhưng chưa có quyết định kết nạp hoặc đã có quyết định kết nạp nhưng ngày ra quyết định kết nạp sau 30 ngày kể từ ngày cảm tình đảng có quyết định được chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới, thì cấp ủy có thẩm quyền làm công văn gửi kèm theo hồ sơ đề nghị kết nạp đảng đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng nơi chuyển đến để xem xét, quyết định kết nạp.

- Trường hợp cấp ủy có thẩm quyền có quyết định kết nạp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cảm tình đảng có quyết định được chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới,  thì  cấp ủy  có thẩm quyền gửi công văn kèm

theo quyết định và hồ sơ kết nạp đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng nơi chuyển đến để chỉ đạo Chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Không tổ chức lễ kết nạp ở nơi đã chuyển đi.

2.4. Cảm tình đảng được chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới thuộc phạm vị lãnh đạo của cấp ủy có thẩm quyền (trong cùng một đảng bộ huyện hoặc tương đương), thì cấp ủy có thẩm quyền xem xét và thông báo đến cấp ủy cơ sở nơi chuyển đi, đồng thời chuyển quyết định kết nạp đến cấp ủy cơ sở nơi người vào Đảng đến để tổ chức lễ kết nạp.

- Với các trường hợp nêu trên, cấp ủy cơ sở nơi chuyển đến cần kiểm tra kỹ hồ sơ, thủ tục kết nạp trước khi tổ chức lễ kết nạp, nếu chưa đảm bảo nguyên tắc, thủ tục hoặc chưa đủ tiêu chuẩn đảng viên thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền nơi ra quyết định kết nạp xem xét lại. Thời gian xem xét lại không quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cấp ủy nơi người vào đảng chuyển đến.

3- Tổ chức Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thể xét kết nạp đoàn viên ưu tú là người chưa có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh nếu có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

4- Việc xem xét kết nạp Đảng đối với những đoàn viên ưu tú ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có tổ chức Đảng:

- Việc kết nạp Đảng ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có tổ chức Đảng, có thể vận dụng 1 trong 3 cách sau đây:

4.1. Tùy tình hình thực tế ở địa phương, cấp ủy quận – huyện xem xét phân công cho tổ chức Đảng và đảng viên ở các đơn vị có điều kiện trực tiếp hoặc thường xuyên quan hệ công tác với các doanh nghiệp như Ban Tổ chức quận – huyện ủy, Liên đoàn lao động, Phòng kinh tế quận – huyện, quận – huyện Đoàn để cử đảng viên về làm công tác tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng và thông qua chi bộ nơi đảng viên đó đang sinh hoạt để xem xét kết nạp.

4.2. Những quận – huyện ủy đã thành lập chi bộ tổ công tác xây dựng lực lượng chính trị ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì giao cho chi bộ này làm nhiệm vụ kết nạp đảng viên.

4.3.  Quận – huyện ủy phân công cho đảng bộ, chi bộ tại phường, xã, thị trấn nơi có doanh nghiệp nhỏ, ít lao động trú đóng bồi dưỡng, giáo dục và xem xét kết nạp đoàn viên ưu tú ở đó vào Đảng.

VI- CÁC BIỂU MẪU:

Một số biểu mẫu được sử dụng trong quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú :

- Sơ lược quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú.

- Danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng.

- Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

(Các biểu mẫu đính kèm )

Căn cứ hướng dẫn này, các quận – huyện Đoàn và tương đương, các cơ sở Đoàn tham mưu cho cấp uỷ Đảng chỉ đạo và thống nhất về quy trình kết nạp Đảng từ đoàn viên ưu tú.

Hướng dẫn này thay cho Hướng dẫn số 22 – HD/TC.99 ngày 16/8/1999 của Ban Tổ chức Thành Đoàn về quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú và Hướng dẫn số 13/HD-TV ngày 24/4/2004 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp của Đoàn khoa trong các trường Đại học, Cao đẳng tương đương cấp huyện. Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Việc sửa chữa, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn do Ban Tổ chức Thành uỷ và Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

( Đã ký )

Nguyễn Mạnh Cường

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC THÀNH UỶ

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Đoàn Văn Mốt

Nơi nhân:

- TW Đoàn: BTC, VP,

- Thành ủy: BTC, Ban DV, VP,

- BTV Thành đoàn,

- Quận – huyện đoàn và tương đương;

Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn,

- Q-H ủy và cấp ủy các đơn vị trực

thuộc Thành đoàn.

- Lưu (TC).

 

Nhạc Hot Việt Tháng 02/2014 - Various Artists

Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3


 Văn hóa - Giải trí - Giáo dục 

 HỆ THỐNG VĂN BẢN ĐOÀN TRƯỜNG 

 Hệ thống văn bản Hội sinh viên 

 Trò chuyện cùng sv 

 Gương mặt tiêu biểu 

 Tin phòng đọc 

Mục lục sách phòng đọc 

Để dễ dàng hơn trong việc tìm sách, các bạn sinh viên có thể tham khảo mục lục sách phòng đọc tại...
 

  Du lịch Việt Nam  

 Danh ngôn cuộc sống 

  Nào ta cùng cười  

 Phần mềm luyện thi bằng lái xe Moto hạng A1 

 WebLinks 


 Tin tức - Sự kiện 

Khánh thành bảo tàng Côn Đảo tại Bà Rịa-Vũng Tàu


Ngày 6/9, tại huyện Côn Đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Côn Đảo. Du khách tham quan khu di tích "chuồng cọp" ở Nhà tù Côn Đảo, nơi trước đây từng giam cầm những chiến sỹ cách mạng. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN) Công trình Bảo tàng Côn Đảo được khởi công xây dựng từ tháng 12/2009, với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng; trong đó 40 tỷ đồng...