Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Giáo trình C++ PDF. In Email
Chủ nhật, 12 Tháng 9 2010 17:56

Đây là một giáo trình khá đầy đủ về môn lập trình C++ mà các bạn sẽ được học trong chương trình học của mình. Giáo trình gồm có 9 Chương:

Chương 1: Mở Đầu
Chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc  các chương trình C++ và cách thức biên dịch chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng sẽ được thảo luận trong chương này.

Chương 2: Biểu Thức
Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu thức.

Chương 3: Lệnh
Chương này giới thiệu lệnh và các hình thức khác nhau của các câu lệnh C++ để soạn thảo chương trình

Chương 4: Hàm
Chương này mô tả những hàm do người dùng định nghĩa như là một trong những khối chương trình C++.

Chương 5: Mảng - Con Trỏ - Tham chiếu
Chương này giới thiệu về mảng, con trỏ, các kiểu dữ liệu tham chiếu và minh họa cách dùng chúng để định nghĩa các biến.

Chương 6: Lâp Trình  Hướng Đối Tượng
Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp,  đối tượng, thuộc tính, phương thức, thông điệp, và quan hệ của chúng sẽ được thảo luận trong phần này. Thêm vào đó là sự trình bày của những đặc điểm quan trọng trong lập trình hướngđối tượng như tính bao gói, tính thừa kế, tính đa hình,.. nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quát về lập trình hướng đối tượng.

Chương 7: Lớp
Chương này giới thiệu cấu trúc lớp C++ để định nghĩa các kiểu dữ liệu mới.

Chương 8: Tái định nghĩa
Chương này thảo luận về tái định nghĩa hàm và toán tử trong C++

Chương 9: Kế thừa
chương này sẽ bàn về tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng.

DOWNLOAD GIÁO TRÌNH TẠI ĐÂY

 


 Login