Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾTTuyển chọn PDF Print E-mail

HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

 

Bước 1 : Đề xuất : Cá nhân đề xuất Thuyết minh đề tài (mẫu 1.01CS, 1.02CS), Đơn vị đề xuất thành lập Hội đồng tuyển chọn (mẫu TC.01), danh sách tất cả các đề tài của đơn vị (mẫu TC.02).
Bước 2 : Thành lập Hội đồng : Trường thành lập Hội đồng tuyển chọn cho từng đề tài, gửi Quyết định đến Đơn vị.
Bước 3 : Nhận thủ tục : Đơn vị cử đại diện nhận hồ sơ, thủ tục đánh giá tuyển chọn tại Phòng KHCN&MT - TCKH. Phòng KHCN&MT- TCKH xác nhận và chi tạm ứng.
Bước 4 : Tổ chức họp Hội đồng : Đơn vị cử người liên hệ với các thành viên Hội đồng (cung cấp hồ sơ tuyển chọn, thời gian họp, …). Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp.
Bước 5 : Lập hồ sơ báo cáo kết quả buổi họp lên Phòng KHCN&MT- TCKH, quyết toán kinh phí với Phòng KHTC. Hồ sơ báo cáo gồm : 05 Thuyết minh đề tài đã chỉnh sửa (có đủ các chữ kí), 01 biên bản họp Hội đồng, 05 Phiếu đánh giá, 02 Phiếu nhận xét của phản biện (kèm phiếu nhận xét của thành viên khác nếu có).

Hồ sơ tuyển chọn gửi thành viên Hội đồng gồm

 • 01 Thư mời họp Hội đồng.
 • 01 Quyết định thành lập Hội đồng.
 • 01 Thuyết minh đề tài
 • 01 Hướng dẫn nội dung tuyển chọn.

Nội dung tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường

Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường là căn cứ để tuyển chọn theo các tiêu chuẩn sau:

 1. Thể hiện được tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực đề tài.
 2. Xác định rõ mục tiêu, tính cấp thiết của đề tài.
 3. Mô tả đầy đủ những nội dung cần nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, nêu được tính mới, tính sáng tạo của đề tài.
 4. Nêu dự kiến các sản phẩm nghiên cứu, địa chỉ ứng dụng, khả năng chuyển giao công nghệ kết quả nghiên cứu, hiệu quả kinh tế – xã hội.
 5. Chủ nhiệm đề tài có kinh nghiệm, thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, thể hiện được năng lực tổ chức quản lý đề tài.
 6. Những người tham gia có kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Khuyến khích nghiên cứu sinh và sinh viên tham gia nghiên cứu đề tài.
 7. Cơ quan chủ trì đề tài có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để thực hiện đề tài.
 8. Dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung, tiến độ nghiên cứu, mục lục ngân sách Nhà nước (bao gồm cả vốn ngân sách Nhà nước cấp và vốn ngoài ngân sách hỗ trợ cho đề tài).

---o0o---

 
Thanh toán PDF Print E-mail

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THANH TOÁN

 

Thanh toán kinh phí là một bước quan trọng để Phòng KHTC, Vụ KHTC có thể xem một đề tài đã thực hiện xong. Hội đồng nghiệm thu đánh giá về chuyên môn đạt loại tốt, nhưng nếu không thanh toán kinh phí vẫn xem là chưa kết thúc đề tài.

 • Thanh toán từng phần : áp dụng từ năm 2009, chủ nhiệm đề tài thực hiện thủ tục thanh toán số tiền nhận trong đợt trước và nhận kinh phí cấp đợt tiếp theo.

 • Thanh toán một lần : trước khi nghiệm thu cần báo cáo số kinh phí đã chi theo các khoản, sau khi nghiệm thu sẽ thực hiện thanh toán kinh phí cho toàn bộ đề tài

Thủ tục thanh toán như sau :

 1. Chủ nhiệm đề tài liệt kê các mục chi kinh phí (theo Thông tư 45 hoặc Thông tư 93 (cấp Bộ), Qui chế chi tiêu nội bộ (Cấp Trường)) sao cho số tiền thanh toán bằng hoặc lớn hơn số tiền được cấp theo mẫu số 2-KHTC.

 2. Thực hiện liệt kê số lượng các chứng từ theo mẫu số 3-KHTC (nếu thấy cần thiết).

 3. Nếu chi cho chủ nhiệm đề tài (xây dựng đề cương chi tiết, thù lao chủ nhiệm, viết báo cáo, viết chuyên đề, ...) thì chủ đề tài kí nhận theo mẫu số 9-KHTC.

 4. Nếu chủ nhiệm đề tài chi cho cá nhân khác theo nhiệm vụ thì thực hiện hợp đồng (mẫu số 5-KHTC), nghiệm thu hợp đồng (mẫu số 6-KHTC) và biên nhận (mẫu số 9-KHTC).

 5. Chi phí cho Hội đồng nghiệm thu cần lập danh sách, có thể chi cho khách mời với thù lao theo quy định (có thể dùng mẫu chi do Phòng KHCN&SĐH in sẵn).

 6. Trong quá trình thực hiện đề tài có họp thành viên, giới thiệu xê-mi-na, ... có thể chi kinh phí theo danh sách mẫu của Hội thảo (mẫu số 4-KHTC).

 7. Thực hiện photo, in ấn tài liệu có thể làm hợp đồng với cá nhân hoặc lấy hoá đơn tài chính theo qui định (trên 100.000 đ phải lấy hoá đơn VAT).

 8. Tất cả hồ sơ cần được kiểm tra tại phòng KHCN&MT- TCKH (kí xác nhận), sau đó thanh toán tại Phòng KHTC.

Ghi chú : Trường hợp cần thiết có thể đến phòng KHCN&MT- TCKH để được tư vấn trực tiếp.

 
Nghiệm thu PDF Print E-mail

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NGHIỆM THU

 

Đề tài sau khi được tác giả hoàn thành công tác nghiên cứu, thủ tục nghiệm thu được tiến hành như sau :

 1. Chủ nhiệm đề tài :
  • Chủ nhiệm đề tài thực hiện viết báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, đóng gói các sản phẩm, phụ lục liên quan (nếu có) theo hướng dẫn của Phụ lục 2 (HTM, DOC, PDF) - (Hướng dẫn viết báo cáo cấp Trường : DOC, PDF).
  • Nộp sản phẩm để đơn vị thẩm định hoặc nộp về Phòng KHCN&MT-TCKH. Số lượng bản in : Phòng KHCN&MT-TCKH (01), Thành viên Hội đồng (số lượng tương ứng số thành viên)
  • Báo cáo quyết toán kinh phí theo hướng dẫn của thủ tục thanh toán kinh phí.
  • Sửa chữa báo cáo và sản phẩm theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở, sau đó nộp lại sản phẩm giống như lần 1.
 2. Nghiệm thu lần 1 (áp dụng cho đề tài cấp Bộ), nghiệm thu đề tài cấp Trường :

  Nghiệm thu lần 2 (áp dụng cho đề tài cấp Bộ) :

 3. Đơn vị chủ trì :
 4. Xem xét sản phẩm hoàn chỉnh do chủ nhiệm đề tài báo cáo, đề nghị danh sách thành lập Hội đồng thích hợp. Nghiệm thu cấp Cơ sở (áp dụng cho cả đề tài cấp Bộ và cấp Trường), Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên, 01 chủ tịch, 01 Thư kí, 02 phản viện, 01 Uỷ viên ; trong đó ít nhất 01 thành viên ngoài đơn vị. (Mẫu DNNT-05)

  Thành phần Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (nghiệm thu lần 2) áp dụng theo Điều 22 của Qui định số 24. Mẫu DTNT-07

 5. Hội đồng Trường :
 6. Trường căn cứ đề xuất của các đơn vị, xét đề nghị của Trưởng phòng KHCN&MT- TCKH để ra Quyết định nghiệm thu. Hoặc làm công văn gửi Bộ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ.

  Hồ sơ đề nghị Bộ ra quyết định nghiệm thu gồm : Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, phụ lục, sản phẩm, hồ sơ nghiệm thu lần 1 (Phiếu đánh giá, Biên bản đóng dấu, Nhận xét phản biện - có xác nhận, Quyết định nghiệm thu cấp Cơ sở)

 7. Sau khi nghiệm thu :
 8. Chủ nhiệm đề tài : sửa chữa lại báo cáo, sản phẩm theo góp ý của Hội đồng ; nộp lại sản phẩm đủ 03 bản với các file đính kèm ; Báo cáo quyết toán tài chính.

  Phòng KHCN&MT- TCKH kiểm tra toàn bộ hồ sơ, xác nhận thanh toán kinh phí để cấp Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài.

 
Thanh lí PDF Print E-mail

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THANH LÍ ĐỀ TÀI

 

Đề tài thuộc diện thanh lí : không thể tiếp tục thực hiện do nguyên nhân khách quan, không thể thực hiện do chủ nhiệm đề tài, do thời gian quá hạn, ...

Tất cả đề tài thuộc diện thanh lí cần thực hiện những thủ tục sau đây :

 1. Chủ nhiệm đề tài :
  • Chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo theo mẫu TLDT-01 (PDF).
  • Báo cáo sản phẩm liên quan đã thực hiện được (phải có minh chứng kèm theo, ví dụ : thu được số liệu điều tra bao nhiêu phiếu phải mang theo kiểm tra khi cần ; các vật mẫu trong phòng thí nghiệm có thể cũng sẽ kiểm tra tại vị trí đặt vật mẫu)
  • Báo cáo kinh phí thực hiện được theo tinh thần công văn 45 tương ứng với những sản phẩm thu được. Thủ tục và mẫu biểu thực hiện giống với thủ tục thanh toán kinh phí bình thường.
 2. Đơn vị chủ trì :
 3. Thực hiện việc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo tại đơn vị (hoặc nộp trực tiếp tại Phòng KHCN&MT- TCKH nếu đơn vị đó không có Hội đồng Khoa học và Đào tạo) theo mẫu TLDT-02 (PDF).

  Nộp hồ sơ về Phòng KHCN&MT- TCKH gồm có : công văn của đơn vị đề nghị cho thanh lí (chung cho tất cả đề tài), 01 bản TLDT-01, 01 bản TLDT-02 cho mỗi đề tài.

 4. Hội đồng Trường :
 5. Trường căn cứ đề xuất của các đơn vị, tổng hợp hồ sơ và ra Quyết định thành lập Hội đồng thanh lí theo đợt.

 
Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 873 guests online

 Vụ KHCN 

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...