Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

TS Biểu mẫu
Biểu mẫu đào tạo tiến sĩ PDF Print E-mail
Friday, 03 November 2017 08:18

BIỂU MẪU HỌC VỤ NGHIÊN CỨU SINH

Stt

Tên biểu mẫu

File

1

Mẫu Giấy xác nhận thời gian học của nghiên cứu sinh

Tải file

2

Mẫu Báo cáo tình hình học tập và nghiên cứu của NCS

Tải file

3

Mẫu Đơn xin gia hạn thời gian học tập

Tải file

4

Mẫu Giấy giới thiệu đến các cơ quan

Tải file

5

Mẫu Giấy giới thiệu đến thư viện ĐH Sư phạm TP.HCM

Tải file

6

Mẫu Thư mời nghiên cứu sinh tham gia học tập và nghiên cứu

Tải file

7

Mẫu Kế hoạch học tập cho NCS

Tải file

 

BIỂU MẪU HỒ SƠ CÁC CẤP BẢO VỆ LUẬN ÁN

 

Stt

Tên biểu mẫu

Mẫu

1. BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (cuối năm nhất)

1.1

Đơn xin bảo vệ đề cương chi tiết

Mẫu 1.1

1.2

06 quyển đề cương chi tiết

Mẫu 1.2

(mẫu bìa)

1.3

Biên lai học phí năm nhất

 

1.4

Đơn xin điều chỉnh tên đề tài (sau khi bảo vệ xong đề cương) (nếu có)

Mẫu 1.4

1.5

Mẫu giao tên tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề cho NCS (sau khi bảo vệ xong đề cương)

Mẫu 1.5

2. BẢO VỆ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ 03 CHUYÊN ĐỀ (cuối năm hai)

2.1

Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan và 3 chuyên đề

Mẫu 2.1

2.2

Bản sao QĐ giao tên TLTQ và 03 chuyên đề

 

2.3 04 bộ (gồm tiểu luận tổng quan và các chuyên đề đóng chung thành 1 bộ, in 2 mặt, không bìa kiếng)

Mẫu 2.3

(mẫu bìa)
2.4 Biên lai học phí năm hai
3.BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN (trong năm ba)
Trước khi có Quyết định Hội đồng
3.1 Đơn xin bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn Mẫu 3.1
3.2 01 cuốn luận án Tiến sĩ (bìa mềm, in 2 mặt, không bìa kiếng)

Mẫu 3.2,

Mẫu 3.2.1,

Mẫu 3.2.2

3.3 01 bộ các bài báo khoa học theo quy định đào tạo ( được đăng trong thời gian làm NCS, sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng, gồm bìa, mục lục, nội dung bài báo, in 2 mặt, không bìa kiếng)

Mẫu 3.3

(mẫu bìa)
3.4 Bản lý lịch khoa học có dán hình (có xác nhận) Mẫu 3.4
3.5 Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (sao y)
3.6 Bằng Thạc sĩ (sao y)
3.7 Bảng điểm cao học (sao y)
3.8 Bảng điểm học phần bổ sung (nếu có) và bảng điểm học phần tiến sĩ (P.SĐH)
3.9 Bảng điểm tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ (P.SĐH)
3.10 QĐ công nhận NCS (sao y)
3.11 QĐ giao tên đề tài và Người hướng dẫn (sao y)
3.12 Các văn bằng chứng chỉ khác (sao y)
3.13 QĐ cơ quan cử đi học (nếu có)(sao y)
3.14 QĐ gia hạn học tập (nếu có)
3.15 QĐ trả về địa phương (nếu có)
3.16 Văn bản khẳng định của tập thể hướng dẫn về chất lượng luận án,nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập của NCS và đề nghị cho NCS được bảo vệ cấp cơ sở. Mẫu 3.16
3.17 Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ yêu cầu theo quy định trước khi bảo vệ
3.18 Biên lai học phí năm ba
Sau khi có Quyết định hội đồng
3.19 07 cuốn luận án tiến sĩ (bìa mềm, in 2 mặt, không bìa kiếng)
3.20 07 bộ các bài báo khoa học, công trình liên quan đến luận án (bìa mềm, in 2 mặt, không bìa kiếng)
4. HỒ SƠ GỬI LUẬN ÁN CHO 02 PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP (nửa đầu năm tư, thời gian sửa chữa luận án sau cấp cơ sở tối đa 03 tháng)
4.1 Đơn xin trình luận án cho phản biện độc lập và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường Mẫu 4.1
4.2 02 Lý lịch khoa học mới nhất có dán hình (có xác nhận)
4.3 02 bản giải trình sửa chữa luận án cấp cơ sở (có chứ kí NCS, NHD, CTHĐ) Mẫu 4.3
4.4 02 bản trích yếu luận án 2 trang (có chữ kí NCS,NHD) Mẫu 4.4
4.5 Danh sách 15 thành viên tham gia Hội đồng chấm luận án cấp Trường (Khoa Đào tạo) Mẫu 4.5
4.6 Danh sách 50 nhà KH gửi tóm tắt luận án (có xác nhận của Khoa) Mẫu 4.6
4.7 02 quyển các bài báo khoa học (xóa tên NCS, in 2 mặt, không bìa kiếng)
4.8 02 quyển luận án (xóa tên ncs, người hướng dẫn, in 2 mặt, không bìa kiếng)
4.9 02 quyển tóm tắt luận án (xóa tên ncs, người hướng dẫn) (24 trang, khổ A5, in 2 mặt, không bìa kiếng)

Mẫu 4.9,

Mẫu 4.9.1

4.10 QĐ gia hạn (nếu có)
5. HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG (nửa cuối năm tư)
Sau khi sửa chữa theo ý kiến của các phản biện độc lập (thời gian sửa chữa tối đa 03 tháng)
5.1 Bản nhận xét của tập thể hướng dẫn về chất lượng luận án, tinh thần, thái độ, kết quả học tập của NCS và đề nghị cho NCS được bảo vệ cấp Trường Mẫu 5.1
5.2 02 bản giải trình sửa chữa theo ý kiến của phản biện độc lập (có xác nhận của tập thể cán bộ hướng dẫn) Mẫu 5.2
5.3 01 cuốn luận án tiếng Việt đã sửa chữa (bìa mềm, in 2 mặt, không bìa kiếng)
5.4 01 cuốn tóm tắt luận án tiếng Việt
5.5 01 cuốn tóm tắt luận án tiếng Anh
5.6 02 bản Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Việt (có xác nhận của tập thể cán bộ hướng dẫn). Mẫu 5.5
5.7 02 bản Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Anh (có xác nhận của tập thể cán bộ hướng dẫn).
5.8 Biên lai hoàn tất các khoản kinh phí đào tạo
Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng cấp Trường
5.9 08 cuốn luận án bìa cứng, in chữ nhũ (bìa màu đỏ sậm)
5.10 08 cuốn tóm tắt luận án tiếng Việt (bìa 2 có in tên các phản biện HĐ)
5.11 01 cuốn tóm tắt luận án tiếng Anh (bìa 2 có in tên các phản biện HĐ)
5.12 08 cuốn các bài báo liên quan đến luận án
Các công việc khác NCS cần thực hiện (các bước thực hiện cùng lúc)
- Gửi 50 cuốn tóm tắt luận án cho các nhà khoa học theo danh sách đã có (lấy bì thư và giấy mời  ở Phòng SĐH và gửi biên nhận của bưu điện cho P.SĐH)
- Nộp luận án, tóm tắt luận án và CD cho Thư viện Trường Đại học Sư phạm (gửi biên nhận về Phòng SĐH) Trước ngày bảo vệ 30 ngày

- Gửi 01 CD cho Thư viện Trường và 01 CD cho Phòng Sau ĐH bao gồm các file lưu dạng word sau:

+ Toàn văn luận án tiếng Việt (làm mục lục tự động)

+ Tóm tắt luận án tiếng Việt

+ Tóm tắt luận án tiếng Anh

+ Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Việt

+ Trang thông tin những đóng góp mới tiếng Anh

- Nhãn tên CD gồm các nội dung: tên NCS, tên đề tài, khóa học, tên người hướng dẫn

Để đăng tải công khai trên website của Cơ sở đào tạo và trang web của Bộ GD&ĐT trước ngày bảo vệ 30 ngày
Có đủ 7 bản nhận xét của thành viên hội đồng Trước ngày bảo vệ 15 ngày
Có ít nhất 15 bản nhận xét tóm tắt của các nhà khoa học Trước ngày bảo vệ 15 ngày
Sau khi có đủ 7 bản nhận xét của hội đồng và ít nhất 15 bản nhận xét tóm tắt của các nhà khoa học, P.SĐH làm công văn đăng báo sau khi có ngày bảo vệ chính thức. Từ lúc xin ngày đến lúc bảo vệ từ 15 ngày trở lên.

NCS nhận công văn của Phòng SĐH để đăng báo thông tin buổi bảo vệ gửi cho báo Nhân Dân

Địa chỉ: 40 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP HCM.

Gửi tờ báo đăng tin ngày bảo vệ cho P.SĐH để lưu hồ sơ.

Đăng trước ngày bảo vệ ít nhất 10 ngày
6.HỒ SƠ XIN CẤP BẰNG TIẾN SĨ (trong 03 tháng sau khi bảo vệ cấp Trường)
6.1

Sửa chữa luận án theo ý kiến của HĐ cấp Trường, nếu HĐ yêu cầu sửa chữa có bản giải trình thì bản giải trình phải có chữ kí xác nhận của Chủ tịch hội đồng, tập thể hướng dẫn.


6.2

Sau khi sửa chữa xong, NCS nộp quyển cho 3 thư viện:

- Thư viện Quốc gia Việt Nam : 31 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP HCM: 222 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP HCM

- Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM: 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM

Hồ sơ gửi cho 2 thư viện: Quốc gia Việt Nam và ĐHSP TP HCM gồm:

+ Quyển luận án đã sửa chữa đóng kèm chung các loại văn bản sau:

- Quyết định thành lập Hội đồng cấp Trường

- 7 bản nhận xét của các thành viên HĐ

- Biên bản buổi bảo vệ (có mộc đỏ của Trường)

- Quyết nghị hội đồng (có mộc đỏ của Trường)

- Bản giải trình sửa chữa (nếu có)

+ Quyển tóm tắt luận án (tiếng Việt)

+ CD có nội dung luận án và tóm tắt luận án (file word và file pdf bao gồm cả trang bìa)

Hồ sơ gửi cho thư viện Khoa học Tổng hợp:

+ Quyển luận án đã sửa chữa.

+ Tóm tắt luận án (tiếng Việt)

+ CD có nội dung luận án và tóm tắt luận án (file word, bao gồm cả trang bìa)

Khi nộp xong hồ sơ cho các thư viện, NCS gửi 3 biên nhận của 3 thư viện trên về cho Phòng SĐH.

 

 

BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN ÁN


Stt

Tên biểu mẫu

File

1

Qui định trình bày luận án

Tải file

2

Mẫu Bìa luận án

Tải file

3

Mẫu Trang phụ bìa luận án

Tải file

4

Mẫu Bìa tóm tắt luận án

Tải file

5

Mẫu Bìa trang tóm tắt luận án

Tải file

6

Mẫu Bìa danh mục các công trình liên quan đến luận án

Tải file

7

Mẫu Mục lục luận án

Tải file

8 Qui định trích dẫn luận án Tải file

 
 Truy cập