Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

TS Đề tài luận án
Danh mục toàn văn luận án PDF Imprimer Envoyer
Lundi, 14 Octobre 2019 17:00

Danh mục toàn văn luận án:

1. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Đề tài: Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Nghiên cứu sinh: Lê Văn Dũng

Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Nhị Hà; PGS.TS. Phan Minh Tiến

Ngày bảo vệ: 01/10/2019

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Quản lý chất lượng đào tạo tại các học viện chính trị khu vực theo quan điểm Quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Nghiên cứu sinh: Đặng Trường Khắc Tâm

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế; TS. Hoàng Thị Nhị Hà

Toàn văn luận án. Xem file

2. Chuyên ngành Địa lý học

Đề tài: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Yên

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Như Hoa

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng; PGS.TS. Phạm Xuân Hậu

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng tăng trưởng xanh

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Phi Yến

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ; TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Phát triển du lịch tỉnh An Giang trong liên kết vùng phụ cận

Nghiên cứu sinh: Phạm Phú Thắng

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Sơn; TS. Trương Văn Tuấn

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bé Ba

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng; PGS.TS. Đào Ngọc Cảnh

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trí

Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Xuân Thọ; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tuệ

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Phát triển duy lịch tỉnh Khánh Hòa trong xu thế hội nhập

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Diệp

Người hướng dẫn: TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương; GS.TS. Lê Thông

Toàn văn luận án. Xem file

3. Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Đề tài: Quá trình thực thi quốc sách ấp chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (1961-1965)

Nghiên cứu sinh: Tô Tuấn Đạt

Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Đạt; TS. Phạm Thị Thu Nga

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Chính sách tôn giáo của các Chúa Nguyễn ở Đàng trong (Thế kỉ XVII - XVIII)

Nghiên cứu sinh: Lê Bá Vương

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thuận

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Quan hệ kinh tế - xã hôi của Việt Nam với các nước hạ nguồn Sông MeKong từ năm 1802 đến năm 2018

Nghiên cứu sinh: Bùi Anh Thư

Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Thanh; PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới đồng khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960)

Nghiên cứu sinh: Thái Văn Thơ

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sơn Đài

Toàn văn luận án. Xem file

 
 Truy cập