Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

TS Đề tài luận án
Danh mục toàn văn luận án PDF 打印 E-mail
周一, 2019年 10月 14日 17:00

Danh mục toàn văn luận án:

1. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Đề tài: Quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Nghiên cứu sinh: Lê Văn Dũng

Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Nhị Hà; PGS.TS. Phan Minh Tiến

Ngày bảo vệ: 01/10/2019

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Quản lý chất lượng đào tạo tại các học viện chính trị khu vực theo quan điểm Quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Nghiên cứu sinh: Đặng Trường Khắc Tâm

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế; TS. Hoàng Thị Nhị Hà

Toàn văn luận án. Xem file

2. Chuyên ngành Địa lý học

Đề tài: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Yên

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Như Hoa

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng; PGS.TS. Phạm Xuân Hậu

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng tăng trưởng xanh

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Phi Yến

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ; TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Phát triển du lịch tỉnh An Giang trong liên kết vùng phụ cận

Nghiên cứu sinh: Phạm Phú Thắng

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Sơn; TS. Trương Văn Tuấn

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp đảm bảo an ninh lương thực vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bé Ba

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng; PGS.TS. Đào Ngọc Cảnh

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trí

Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Xuân Thọ; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tuệ

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Phát triển duy lịch tỉnh Khánh Hòa trong xu thế hội nhập

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Diệp

Người hướng dẫn: TS. Đàm Nguyễn Thùy Dương; GS.TS. Lê Thông

Toàn văn luận án. Xem file

3. Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Đề tài: Quá trình thực thi quốc sách ấp chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (1961-1965)

Nghiên cứu sinh: Tô Tuấn Đạt

Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Đạt; TS. Phạm Thị Thu Nga

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Chính sách tôn giáo của các Chúa Nguyễn ở Đàng trong (Thế kỉ XVII - XVIII)

Nghiên cứu sinh: Lê Bá Vương

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thuận

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Quan hệ kinh tế - xã hôi của Việt Nam với các nước hạ nguồn Sông MeKong từ năm 1802 đến năm 2018

Nghiên cứu sinh: Bùi Anh Thư

Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Thanh Thanh; PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa

Toàn văn luận án. Xem file

Đề tài: Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới đồng khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960)

Nghiên cứu sinh: Thái Văn Thơ

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sơn Đài

Toàn văn luận án. Xem file

 
 Truy cập