THÔNG BÁO HỌP LỚP TRƯỞNG 2018 In
Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 21:40

VP Khoa gửi đến Lớp trưởng các lớp thuộc hai ngành SP Lịch sử và Quốc tế học thông báo về việc họp các Lớp trưởng để triển khai các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên trong năm học 2018-19.

Link: https://drive.google.com/open?id=1DxWuQ9H6uyJmfprW44nSrVSOlrnfjHvR