CÁC TỔ BỘ MÔN KHOA NGA In
Chủ nhật, 08 Tháng 1 2012 13:26

Tổ Giáo học pháp:

Tổ trưởng: Thạc sĩ Lý Thĩ Mỹ Hạnh

Tổ Thực hành tiếng:

Tổ Trưởng: Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Thư

Tổ Chuyên ngành:

Cô Đoàn Thị Tuyết Trinh

Tổ Tiếng Anh:

Tổ trưởng: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trang