Danh sách Bộ môn In
Thứ sáu, 01 Tháng 10 2010 12:01

Bộ môn Hệ thống Thông tin và Mạng truyền thông

Trưởng bộ môn: ThS. Trần Sơn Hải (đang làm NCS tại ĐH CNTT Tp.HCM)

 1. TS. Nguyễn Quang Tấn
 2. TS. Trần Ngọc Bảo
 3. ThS. Lương Trần Hy Hiến
 4. ThS. Lê Minh Triết
 5. ThS. Trần Phước Tuấn
 6. ThS. Trần Thị Thủy Tiên

Danh sách Giảng viên khác cùng tham gia giảng dạy các học phần do Bộ môn Quản lý:

 1. ThS. Trịnh Huy Hoàng (bộ môn Khoa học Máy tính)
 2. ThS. Nguyễn Đỗ Thái Nguyên (bộ môn Khoa học Máy tính)
 3. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bộ môn Phương pháp giảng dạy Tin học)
 4. ThS. Âu Bửu Long (phòng CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM)
 5. ThS. Mai Vân Phương Vũ (phòng CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM)