Thông báo số 256-TB/ĐTN-BTC Tổ chức bình chọn và tuyên dương cán bộ Đoàn, Họi tiêu biểu Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, Hội” năm 2016 In
Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 15:58

Thông báo số 256-TB/ĐTN-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Tổ chức bình chọn và tuyên dương cán bộ Đoàn, Họi tiêu biểu Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, Hội” năm 2016

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ CỬ BÌNH CHỌN CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI XUẤT SẮC NĂM 2016

PHỤ LỤC Phân bổ số lượng đề cử danh hiệu “Cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu” năm 2016