QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH In
Thứ hai, 13 Tháng 12 2010 16:50

Quá trình hình thành:

Phòng QTTB là phòng chức năng của Trường, được hình thành ngay từ khi thành lập Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (tháng 10 năm 1976) với tên gọi là Quản trị - Đời sống.

Năm 1994, Nhà trường sáp nhập bộ phận Thiết bị từ Phòng Nghiên cứu khoa học vào phòng Quản trị  - Đời sống và đổi tên thành Phòng Quản trị - Thiết bị cho tới nay.