CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Imprimer
Mercredi, 06 Mai 2015 00:00

CHỨC NĂNG:

Tham mưu và giúp Hiệu Trưởng về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

NHIỆM VỤ:

01. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Trường.

02. Tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định.

03. Bảo quản tài sản hiện hữu của Trường theo quy định

04. Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị bảo đảm các hoạt động chung của Trường.

05. Tổ chức thực hiện và quản lý về cơ sở vật chất các hoạt động dịch vụ trong Trường theo phân công của Hiệu Trưởng.

06. Đảm bảo việc cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị theo quy định.

07. Trang bị bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại cho viên chức theo quy định.

08. Thu tiền điện, nước của các bộ cư trú tại các cơ sở của Trường.

09. Bảo vệ, giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.