DƯƠNG TẤN GIÀU 打印
周三, 2014年 09月 03日 10:17

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:             Dương Tấn Giàu.

Ngày sinh:            3/2/1991.

Quê quán:             Long An.

Chức danh:           Giảng viên.

Đơn vị công tác :  Khoa Lịch sử.

Địa chỉ liên lạc  :  Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

Email:                   该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 .