ĐẶNG THỊ HOÀI Print
Thursday, 16 December 2010 15:46

A. PHẦN BẢN THÂN:

Họ và tên:        Đặng Thị Hoài

Sinh ngày:        28-01-1984

Nơi sinh:          Nghệ An

Học vị:             Tiến sĩ - Năm công nhận: 2018

Chức danh:      Giảng viên

Điện thoại:       0934719588

Email:             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Cơ quan công tác: Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm TP.HCM

 

 

B. PHẦN DANH MỤC

1. Đặng Thị Hoài (2007), “Từ phác hoạ chân dung người thầy Đông Kinh Nghĩa Thục đến đôi điều suy nghĩ về người thầy lý tưởng thời hiện đại”, Kỷ yếu Hội Thảo khoa học "100 năm Đông Kinh Nghĩa Thục và Công cuộc Giáo dục ở Việt Nam hiện nay", Trường Đại học KHXH&NV TP.Hồ Chí Minh.

2. Đặng Thị Hoài (chủ nhiệm đề tài, 2012), Vấn đề vũ khí hạt nhân trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ (1945- 2009), Đề tài Khoa học cấp Trường, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.