CHƯƠNG TRÌNH “TRẠI HÈ GIAO LƯU VĂN HÓA NĂM 2018” TẠI ĐÀI LOAN In
Chủ nhật, 08 Tháng 7 2018 02:56

Thân mời các bạn sinh viên tham dự Chương trình “Trại hè giao lưu văn hóa năm 2018” diễn ra tại Trường Đại học Quốc lập Cao Hùng, Đài Loan.

Link: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=24464%3Achng-trinh-trai-he-giao-lu-vn-hoa-nm-2018&catid=1993%3Athong-bao-chung&Itemid=3701&lang=vi&site=86