CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ TẠI TRƯỜNG ĐH QUỐC GIA CHUNGBUK - HÀN QUỐC NĂM 2019 In
Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 17:32

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về Chương trình Trại hè tại Trường Đại học Quốc gia Chungbuk - Hàn Quốc năm 2019.

Link:

https://drive.google.com/open?id=1tHpz4bHQucfJXYWpie-WD_SMxsuqEO4B