HCMUE - THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-21 In
Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 12:24

1. Phương thức tuyển sinh năm 2020 (dự kiến): https://bit.ly/ts2020-phuongthucts

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển: https://bit.ly/ts2020-dknhanhs

3. Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (dự kiến): https://bit.ly/ts2020-tthcmue

4. Các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://bit.ly/ts2020-ttbo

5. Thông về hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ: https://bit.ly/ts2020-tgianxt

6. Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất: https://bit.ly/diemtt2nam