ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHUẨN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP In
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2020 09:41

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc điều chỉnh tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1NQwboKxdr3EqCdD-gXSwvdKn9-86-t6I/view?usp=sharing