QUỐC TẾ HỌC : THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN In
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2020 09:49

Thông báo này dành cho các bạn sinh viên ngành Quốc tế học năm thứ 4.

Lớp trưởng các lớp Quốc tế học năm thứ 4 tổ chức họp xét điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2019-2020 cho các thành viên và nộp 02 (hai) Bảng Tổng hợp Điểm Rèn luyện về văn phòng Khoa (thầy Nguyễn Chung Thủy). Thời hạn: 08-12 tháng Sáu, 2020.