THÔNG TIN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2020 In
Thứ sáu, 26 Tháng 6 2020 18:39

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên Kế hoạch Tổ chức hướng dẫn quy trình xét tuyển viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2020.

Link: https://drive.google.com/file/d/1hFnLhAnNob51axdKcuMNlvEKxrMES_x5/view?usp=sharing