Thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề "Kỹ năng mềm" và "Kỹ năng thuyết trình" In
Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 08:39

Thông báo lớp Kỹ năng thuyết trìnhtại đây

Thông báo lớp Kỹ năng mềm: tại đây

Các lớp Kỹ năng thuyết trình và Kỹ năng mềm vẫn tiếp tục chiêu sinh.