Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở "Định lí Matheron trong không gian tôpô" In
Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 07:53

Tên đề tài: Định lí Matheron trong không gian tôpô

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đậu Thế Cấp

Thời gian: Thứ 5, ngày 13/5/2011, lúc 15h30

Địa điểm: C1009