Chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức quản lý giáo dục học năm 2017 打印
周四, 2016年 12月 15日 14:33

Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu (học viên đã tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo không thuộc ngành Quản lý giáo dục) thi vào chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục. Thông báo chi tiết xem bên giới.