Môn Hán Nôm In
Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 10:00
Câu hỏi: V/v môn Hán Nôm (Le Huyen Trang, 13:25' 28/10/09)  
Em hoc o khoa van, nganh Viet Nam hoc, vay thay co cho em hoi mon hoc Han Nom se keo dai het bon nam hoc a? mon nay co chuong trinh dao tao sau dai hoc nhu nhung mon khac khong a? Em xin cam on.
Đáp:
Việc chuyên môn cụ thể từng học phần nên hỏi ở Khoa Ngữ văn. Thông thường 1 học phần tổ chức trong 1 học kì. (Administrator)