Font tiếng Hoa cài vào máy tính để hiển thị chữ Hoa In
Thứ tư, 14 Tháng 12 2011 14:21

Load về máy xong giải nén, click thẳng vào file để tự động cài đặt vào máy

Font Giản thể

Font Phồn thể

Font tổng hợp