Thông tin về lớp học trực tuyến môn "Dẫn luận ngôn ngữ học" Hk2 2020-2021 In
Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 09:48

Các lớp " Dẫn luận ngôn ngữ học" của thầy Trần Hoàng, Group facebook: DLNNH2021-01; DLNNH2021-02; DLNNH2021-03

Các bạn sinh viên vào Group facebook như trên (vào đúng group lớp của mình) để nhận thông tin hướng dẫn về môn học nhé.

Ghi chú: Lớp số 01: Bắt đầu học từ ngày 02/03/2021

Lớp 02: Bắt đầu học từ ngày 09/03/2021

Lớp 03: Bắt đầu học từ ngày 03/03/2021