Thông tin lớp học môn "Thực tập nghề nghiệp 2" Hk2 2020-2021 In
Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 10:05

Các sinh viên có đăng ký học môn "Thực tập nghề nghiệp 2" thì đăng nhập vào đường link bên dưới để biết thông tin lớp học

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa11d07edb20243fc957e1394297c0350%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b25df22-8702-429f-8950-547b4eca382e&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db
Pass:
80sy3aq