Chính sách, chế độ cập nhật 10.2015 Imprimer
Samedi, 24 Octobre 2015 13:41

Chế độ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của cá nhân:

Chế độ tiền lương

Chế độ phụ cấp

Chế độ làm thêm giờ

Chính sách đối với giảng viên

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Đoàn phí công đoàn

Bảo hiểm thất nghiệp - Việc làm

Thuế thu nhập cá nhân

Lập dự toán, quản lý kinh phí hoạt động:

Tài chính Đảng

Tài chính Công đoàn

Kinh phí hoạt động Hội cựu chiến binh

Kinh phí hoạt động dân quân tự vệ

Kinh phí hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Kinh phí hoạt động Ban thanh tra nhân dân

Quản lý, sử dụng tài sản:

Trụ sở, nhà làm việc

Ô tô

Trang thiết bị và phương tiện làm việc

Điện thoại

Chế độ, tiêu chuẩn định mức chi:

Công nghệ thông tin

Công tác phí, Hội nghị, Tiếp khách

Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức

Nghỉ phép

Quy định khác:

Hóa đơn

Chế độ thanh toán bằng chuyển khoản, tiền mặt