Chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị In
Thứ tư, 02 Tháng 12 2015 16:02

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.