Hệ thống ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ 打印
周六, 2017年 02月 18日 17:00

Stt

CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

NGÀNH CỦA HỌC VỊ

1

Toán giải tích

9460102

TOÁN HỌC

2

Hình học và tôpô

9460105

TOÁN HỌC

3

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán

9140111

KHOA HỌC GIÁO DỤC

4

Văn học Việt Nam

9220121

NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

5

Ngôn ngữ học

9229020

NGÔN NGỮ HỌC

6

Văn học nước ngoài

9220242

NGÔN NGỮ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI

7

Lịch sử Việt Nam

9220313

LỊCH SỬ VIỆT NAM

8

Địa lý học

9310501

ĐỊA LÝ HỌC

9

Quản lý giáo dục

9140114

KHOA HỌC GIÁO DỤC

10

Tâm lý học

9310401

TÂM LÝ HỌC